•  
  •  
 

Philology Matters

Article Title

ЎЗБЕК-ИНГЛИЗ МИЛЛИЙ ТАОМ НОМИНАНТЛАРИ ҚИЁСИЙ СТИЛИСТИКАСИ ВА ТАРЖИМА МУАММОЛАРИ

Authors

Author #1

Abstract

Бугунги кунда Ўзбекистонда туризмнингхилма-хил турлари жадал ривожланмоқда.Шундай йўналишлардан бири – шубҳасиз,гастрономик туризмдир. Гастрономик ту-ризм соҳасида сервис сифатини ошириш, кўпжиҳатдан таом номинантларининг адекват тар-жима қилиш, ресторан ва ошхоналар таомно-маларидаги инглизча матнларнинг лингвистикталаблар даражасида берилишига ҳам боғлиқ.Таомномаларга кирувчи миллий таом номинант-лари таржимаси услубиятини ўрганиш, бугунгикун таржимашунослиги олдидаги долзарб маса-лалардан биридир.
Глюттоник дискурс аспектларидан биримиллий таом номинантларининг деривационусуллари тадқиқи ва уларнинг таржима маса-лаларини ўрганишдан иборатдир. Мақоладаўзбек ва инглиз таом номинантлари услубиятиЎзбекистон, Британия ва АҚШ миллий ошхо-насига мансуб таом номинантларининг линг-востилистик таҳлил қилинади. Ўзбек миллийтаом номинантларининг ясалиш мотиваци-яси ва этимологияси инглиз таом номларигамуқояса асносида қиёсий таҳлил қилинади.Ўзбек миллий таом номинантларини инглизтилига таржима қилишда қўлланиладигантрансформацион усуллар мисоллар ёрдамидакўрсатиб берилади. Ўзбек миллий таом номи-нантларини инглиз тилига таржима қилишгаоид тавсиялар ишлаб чиқилади.