•  
  •  
 

Philology Matters

Article Title

КОРПУС ТАҲЛИЛИ НАТИЖАЛАРИ ЛИНГВОМАДАНИЙ БИРЛИКЛАРНИНГ КУАНТИТАТИВ ИФОДАСИ СИФАТИДА

Authors

Author #1

Abstract

Мақолада бугунги куннинг энг илғор ваянги изланиш методологиясини таклиф этаётган корпус лингвистикаси ва лингвокультурология соҳаларининг ўзаро алоқаси таҳлил этилган. Лисоний корпуслар концепт фреймини яратиш жараёнида маданий бирликларни сақловчи манба сифатида қаралади. Инглизтилининг замонавий корпуслари – “COCA” ва“BNC”дан фойдаланган ҳолда қиёсий таҳлил натижалари умумлаштирилган. Бунда миллий лисоний корпуслардан тил соҳиблари нутқидау чрайдиган “оила” концептига доир лингвис­тик бирликлар асосида конкорданс тизимидатурли услубда қидирув амалга оширилган, қидирув натижаларининг эмпирик таҳлилигатаянган ҳолда якуний хулосалар чиқарилган. Шунингдек, инглиз тилида “оила” сўзи билан бирикиб келиши мумкин бўлган сифат сўз туркумига кирувчи энг кўп учрайдиган сўзлар таркибидан уч юзтаси ажратиб олинган. Уларни макроконтекстда кўриш орқали қандай маъно ифодалаши таҳлилга тортилган