•  
  •  
 

Philology Matters

Abstract

The article studies the role of the literary time and its methods in the composition of the work. Various forms constituting an integral part of the literary time, based on the author’s ideological-aesthetic conception, are widely used in the patterns of the literery time. In this regard, retrospection is considered as one of the effective creative-aesthetic methods. The following article analyzes the proficiency of the great writer, Chingiz Aytmatov, in creation of a story retrospecting the past of its main heroes.

First Page

13

Last Page

22

References

1. Aytmatov Ch. Asrni qaritgan kun. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – 431 b. 2. Aytmatov Ch. Tanlangan asarlar: Qissalar. – Toshkent: “Sharq”, 2018. – 678 b. 3. Aytmatov Ch. Tanlangan asarlar: Qissalar. Sarvqomat dilbarim. – Toshkent: “Sharq”, 2018. – B.113-195. 4. Aytmatov Ch. Tanlangan asarlar: Qissalar. Alvido Gulsari. – Toshkent: “Sharq”, 2018. – B. 322-439. 5. Aytmatov Ch. Tanlangan asarlar: Qissalar. Somon yo‘li. – Toshkent: “Sharq”, 2018. – B. 237-297. 6. Rjevskaya N.F. Izucheniya problemi xudojestvennogo vremeni v zarubejnom literaturovedenii. – Vestnik Mosk. un-ta, Seriya X. Filologiya, 1969. – № 5. S. 43. 7. Shodiyev N. Gorizonti eposa. Xudojestvenno-esteticheskoye bogatstvo epicheskoy prozi literatur Sredney Azii i Kazaxstana. – Tashkent: Izd-vo lit. i iskusstva. 1986. – S. 108-113. 8. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – Toshkent: Akademnashr, 2013. – B. 252. 9. http://e-adabiyot.uz/jahon/176-chingiz-aytmatov.html.

Share

COinS