•  
  •  
 

Central Asian Journal of Pediatrics

Central Asian Journal of Pediatrics

Abstract

Experimental studies of new vaginal suppositories "Kurkuvir" were conducted in the conditions of experimental vaginitis caused by silver nitric acid. It was found that against the background of experimental pathology, the vaginal suppositories "Kurkuvir" showed anti-inflammatory and reparative effects and had a significant advantage in comparison with the suppositories" Pavisin" and were not inferior in effect, which is confirmed by the indicators of the state of the vaginal mucosa, symptomatic, cytological and ph-metry of the vagina.

First Page

82

Last Page

92

References

1. Ikhtiyarova G.A., Oripova F.SH. Reproduktivnaya reabilitatsiya zhenshchin s khronicheskimi vospalitel'nymi zabolevaniyami polovykh organov. //Spets vypusk zhurnala biomeditsiny i praktiki. Tashkent-2020.S-56 2. Ikhtiyarova G.A., Oripova F.SH., Saidov S.A., Mavlonov A.A. Bakterial'nyy vaginit: problemy, perspektivy diagnostiki i lecheniya //Doktor akhborotnomasi. – Samarkand, 2020. - № 1. - S. 131 3. Kira Ye. F., Gaytukiyeva R. A. Biotsenoz i funktsional'naya aktivnost' epiteliya vlagalishcha pri mestnom lechenii aerobnogo vaginita polizhinaksom i terzhinanom //Zhurnal akusherstva i zhenskikh bolezney. — 2019. — T. LIX, vyp. 5. — S. 127–135. 4. Oripova F.SH, Ikhtiyarova G.A. Molekulyarnyye mekhanizmy deystviya antioksidantov na lipidnyy komponent kletok mozga pri eksperimental'noy gipoksii ploda. Infektsiya, immunologiya i farmakologiya. //Nauchno-prakticheskiy zhurnal-2019. № 5 \ S.-280 5. Oripova F.SH., Ikhtiyarova G.A. Morfologicheskaya kartina effektivnosti novykh sredstv lecheniya nespetsificheskogo vaginita. //Tibbiyotda yangi kun, Bukhoro-2020. № 2\1 30\1.–S.215-219. 6. Oripova F.SH., Ikhtiyarova G.A. Saidov S.A. Razrabotka novykh sredstv lecheniye nespetsificheskogo vaginita s uchetom patogeneticheskikh mekhanizma razvitiya. //Tibbiyotda yangi kun, Bukhoro. - 2020. №2.30(2).– S.220-225. 7. Rybolovlev YU. R. Dozirovaniye veshchestv dlya mlekopitayushchikh po konstantam biologicheskoy aktivnosti // Doklady AN SNG. — 2009. — T. 247, № 6. — S. 1513–1516. 8. Sposíb modelyuvannya yeksperimental'nogo vagínítu u shchurív: ínform. list / K. O. Stepanova [i dr.]. — K.: Tsentr «Ukrmedpatentínform» MOZ Ukraí̈ni, 2011. — № 44. — S 2-40. 9. Ikhtiyarova G.A. Rrenatal Rurture Of Amnion Membranes as a risk of develorment of obstetrics rathologies / G.A. Ikhtiyarova, I.I. Tosheva, M.J. Aslonova, N.K. Dustova //Eurorean Journal of Molecular & Clinical Medicine. - 2020. - ISSN 2515-8260. - Volume 07, Issue 07. - R. 530-535. 10. Ikhtiyаrоvа G.А.Cаuses оf fetаl lоss syndrоme аt different gestаtiоn times/G.А. Ikhtiyаrоvа, I.I. Tоshevа, N.S. Nаsrullаyevа//Аsiаn Jоurnаl оf Reseаrch.-2017.-№ 3(3).-Р.32-39. 11. Ixtiyаrоvа G.А. Рredgrаvidаry рreраrаtiоn оf wоmen with а high grоuр оf рerinаtаl risks аnd inflаmmаtоry diseаses оf the genitаls/ G.А. Ixtiyаrоvа, N.G. Аshurоvа, I.I. Tоshevа //Eurорeаn Jоurnаl оf Reseаrch - Viennа, Аustriа.- 2017. - №9-10. – Р.53-62. 12. Graziottin А. Recurrent cystitis and vaginitis: role of biofilms and persister cells. From pathophysiology to new therapeutic strategies / А. Graziottin, Р. Р. Zanello, G. D’Errico //Minerva Ginecol. — 2017. — Vol. 66 (5). — P. 497–512. 13. European conventi on for the protection of vertebral animals used for experimental and other scientific purpose: Council of Europe 18.03.2017. 14. Oripova F.Sh., Ikhtiyarova G.A. & Davlatov S.S. (2021). Pathomorphological characteristics of the vaginal mucosa in experimental notspecific vaginitis and various methods of treatment. //International Journal of Pharmaceutical Research, 13(1), 761-765. doi: 10.31838/ijpr/2021. 15. Nurаliеv N.А.,Ikhtiуаrоvа G.А., Oripova F.Sh., Diаgnоstiс Vаluе Dеtеrminаtiоn оf Аntibоdiеs tо Аntigеns оf Miсrо – оrgаnisms in wоmеn with inflаmmаtоrу disеаsеs оf thе реlviс оrgаns. //Аmеriсаn jоurnаl оf mеdiсinе аnd mеdiсаl sсiеnсеs-2020 № 10 (2) Р.124-126. 16. Oripova F.SH., Ikhtiyarova G.A. Saidov S.A. Metodika vyyavleniya markerov disbioza vlagalishcha i yeye svoyevremennaya korrektsiya: Metodicheskaya rekomendatsiya. - Tashkent, 2020. - S.25-27.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.