•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

phosphoric acid gypsum slurry, ammonium water, conversion, precipitate, ammonium sulfate, composition

First Page

49

Last Page

57

References

1. Bekturov A.B., Konobritseiy Ye.G., Imanaliyeva S.V. Pererabotka Karatauskogo fosfogipsa na sulfat ammoniya. // Izvestiya AN KazSSR, seriya ximicheskaya. - 1987. - №2. - S. 3-5. 2. Kuznetsova A.G., Shiller M. Polucheniye sulfata kaliya konversiyey xloristogo kaliya gipsom. // Texnologiya visokoeffektivnix mineralnix udobreniy i sirya dlya ix proizvodstva. Trudi MXTI im. D.I.Mendeleyeva. - 1984. - vip. 132. - S. 76-80 3. P.V., Simotyuk N.P., Sokolov I .D. Izucheniye rastvorimosti vo vzaimnoy chetvernoy sisteme 2KS1 + CaSCU <-> K2SO4 + SaS’ (10%-, 20% i 30 %-nie vodnoammiachnie rastvori). // Jurnal prikladnoy ximii. - 1978. - Tom XX111, vip. 12. - S.3355-3359. 4. Alekseyev A.I., Vladimirov P.S., Barinova L.D. Razrabotka kompleksnoy bezotxodnoy texnologii pererabotki fosfatnogo sirya. // Issledovaniya v oblasti texnologii mineralnix udobreniy. Mejvuzovskiy sbornik nauchnix trudov. - Leningrad, 1983. - S. 96-104. 5. Fosfogips i yego ispolzovaniye. - M.: Ximiya, 1990. - 224 s. 6. Konobritskiy Ye.G. // Trudi IXN AN KazSSR, 1983. - t. 59. - s. 133-148. 7. Sadikov B.B., Seytnazarov A.R., Ibragimov G.I., Namazov Sh.S., Beglov B.M. Izucheniye vzaimodeystviya komponentov v sistemax NH4H2PO4 - CaS04*2H20 — N2O, (NH4)2HP04 - CaS04-2H20 - N2O i NH4H2PO4 - (NH4)2HP04 - C a S 0 2 H 20 - H2O. // Ximicheskaya promishlennost. - Sankt-Peterburg, 2006. - t.83, №12. - S. 568-575. 8. Sadikov B.B., Reymov A.M., Namazov Sh.S., Beglov B.M. Vzaimodeystviye komponentov fosfornokislotno-gipsovoy pulpi pri yeyo glubokoy ammonizatsii. // Ximicheskaya promishlennost. - Sankt-Peterburg, 2006. - t.83, №9. - S. 411-415. 9. Sadikov B.B., Volinskova V.N., Reymov A.M., Namazov Sh.S., Beglov B.M. Izucheniye konversii gipsa v fosfornokislotnoy gipsovoy pulpe pri pH = 7,5. // Uzbekskiy ximicheskiy jurnal - Tashkent, 2007. - №3. - S. 61-64. 10. Sadykov, V.V., Volynskova, N.N., Namazov, Sh.S., Beglov, B.M. Technology for manufacturing fertilizer "superfos" containing nitrogen, phosphorus, sulfur and calcium. // Russian Journal of Applied Chemistry. - 2010. - vol.83, N3. - pp. 545-552 (IF 0.375). 11. Sadikov B.B., Volinskova B.H., Namazov Sh.S., Beglov B.M. Materialnie potoki pri proizvodstve Suprefosa iz mitogo sushenogo konsentrata fosforitov Sentralnix Kizilkumov s ispolzovaniyem ekstraksionnoy fosfornoy kisloti iz mitogo sushenogo termokonsentrata. // Ximicheskaya promishlennost. - SanktPeterburg, 2008. - t.85, №4. - S.185-192. 12. Patent RUz № IAP 03481. kl. S05 S 11/00, S 05 V 11/00. Sposob polucheniya granulirovannogo slojnogo azotno-fosfornogo udobreniya. / G.I.Ibragimov, Z.K.Niyazov, B.B.Sadikov, N.V.Volinskova, D.A.Ergashev, A.I.Kononov, I.T.Raximov, Yu.Ch.Shamsiyev. - Byull. №10, ot 31.10.2007. 13. Panfilov V.N. Sostav ammonizirovannix superfosfatov i metodi ix analiza // Fosfornie udobreniya i ix kachestvo. - M.: Selxozgiz,1938. - S. 176-179. 14. Kusherbekova G.T., Kopilev B.A., Popova G.Ya., Moldabekov Sh.M., Makarova V.F. Issledovaniye vzaimodeystviya fosfogipsa s ammonizirovannimi rastvorami slaboy fosfornoy kisloti // Issledovaniye po ochistke stochnix vod i pererabotke otxodov pri proizvodstve fosforsoderjashix produktov i udobreniy. - L.: Lenniigiproxim, 1983. - S. 94-97. 15. Metodi analiza fosfatnogo sirya, fosfornix i kompleksnix udobreniy, kormovix fosfatov / M.M.Vinnik, L.N.Yerbanova, P.M. Zaysev i dr. - M.: Ximiya, 1975. - 218 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.