•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article provides information on the importance of basic training of girls to perform exercises with objects widely used in gymnastics, as well as on the development of methods for mastering the process, speed, skills and abilities of performing such exercises.

First Page

400

Last Page

407

References

1. A.Achilov, Badiiy gimnastika, G.Gulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, T., 2010, 232 b. 2. G.F.Afanaseva, R.Z.Isyanov. Ritmicheskaya gimnastika, T.,1990 - 157s. 3. S.I.Bekina, Muzika i dvijeniye (uprajneniya, igri i plyaski dlya detey 6-7 let), -M.: 1984-97 s. 4. N.A.Bernshteyn, O lovkosti i yee razvitii - M.: Fiz.kulturv i sport, - 1991. - 289 s. 5. Umarov D.X., Umarov M.N, Eshtayev A.K. «Ozdorovitelno-razvivayushiye vidi osnovnoy gimnastiki». Uchebnoye posobiye. Tashkent. 2006.-204s. 6. Yakubova N.X. Uchebnoye posobiye, «Aerobika- osnova teorii i metodika trenirovki» Tashkent 2004-98 s. 7. Gimnastika / Pod obshey red.M.L. Juravina, N.K. Menshikova. Ucheb. Posobiye dlya stud. Vissh.ucheb. zavedeniy \ .M.:Sovetskiy sport, 1991.-64s. 8. Menxin Yu.V. Menxin A.V. Ozdorovitelnaya gimnastika: Teoriya i metodika «FЕNIKS» Rostov- na- Donu,2002-384s. 9. Viru A.A,. Yurimaz T.A., Smirnova T.A. «Aerobnie uprajneniya» Moskva FK i S.1988. str. 78-85.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.