•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article the process of obtaining ammonium sulfate-nitrate based on mixing ammonium nitrate melt with ammonium sulfate was studied. The mass ratio of NH4NO3 : (NH4)2S04 was varied from 97 : 3.0 to 60 : 40. The chemical composition, pH of a 10% solution, density and viscosity, strength and dissolution rate of granules in water were determined. The introduction of 40% ammonium sulfate into the ammonium nitrate melt increases the strength of the product granules from 1.32 to 7.75 MPa

First Page

38

Last Page

45

References

1. Kurbaniyazov R.K., Reymov A.M., Dadaxodjayev A.T., Namazov Sh.S., Beglov B.M. Azotnofosfornie udobreniya, poluchayemie vvedeniyem v plav ammiachnoy selitri fosfatnogo sirya Sentralnix Kizilkumov // Ximicheskaya promishlennost. - Sankt-Peterburg. - 2007. - T. 84. - №5. - S. 242-248. 2. Patent № IAP 04527 RUz. Kl. S 05 G 1/00, S 05 V 7/00, S 05 S 1/00. Sposob polucheniya azotnofosfornogo udobreniya / Sh.S.Namazov, B.B.Botirov, V.V.Pak, Sh.I.Salixov, A.M.Reymov, R.Yakubov, B.M.Beglov, R.K.Kurbaniyazov, N.N.Pirmanov, B.S.Zakirov. - B.I. 2012. - № 7. 3. Kurbaniyazov R.K. Texnologiya slojnogo azotnofosfornogo udobreniya na osnove plava ammiachnoy selitri i fosforitov Sentralnix Kizilkumov // Avtoref. dis. kand. texn. nauk, g. Tashkent. - 2011. - 28 s. 4. Jurayev N.Ye., Mamataliyev A.A., Namazov Sh.S. Granulirovannoy izvestkovoammiachnoy selitri na osnove plava nitrata ammoniya i izvestnyaka // Elektronniy nauchniy jurnal. UNIVERSUM. Texnicheskiye nauki. - Rossiya. - 2018. - № 9 (54). - S. 41-45. 5. Jurayev N.Ye. Razrabotka i vnedreniye texnologii eksportooriyentirovannoy modifitsirovannoy ammiachnoy selitri s dobavkoy mestnogo izvestnyaka: Dis. texn. nauk (PhD). - Tashkent. - 2020. -101 s. 6. Ammiachnaya selitra: svoystva, proizvodstvo, primeneniye / A.K.Chernishev, B.V.Levin, A.V.Tugolukov, A.A.Ogarkov, V.A.Ilin. M.: ZAO «INFOXIM». - 2009. - 544 s. 7. Lavrov V.V., Shvedov K.K. O vzrivoopasnosti ammiachnoy selitri i udobreniy na yeyo osnove // Nauchno-texnicheskiye novosti: ZAO «INFOXIM» - Spetsvipusk. - 2004. - № 2. - S. 44-49. 8. Levin B.V., Sokolov A.N. // Trudi NIUIF, 1919-2014. M. - 2004. - S. 235-249. 9. Trussell R. // International Conference & Exhibition «Nitrogen 2006 Vienna Austria». - PP. 23-33. 10. Patent SSHA N 6689181, Kl. C05C 1/00. Sulfat-nitrat ammoniya / R.E.Highsmith, I.A.Kweeder, S.T.Correale. - RJXim 2004. - N19 (II). 11. Kazakov A.I., Ivanova O.G., Kurochkina L.S., Plishkin N.A. Kinetika i mexanizm termicheskogo razlojeniya smesey nitrata i sulfata ammoniya // Jurnal prikladnoy ximii. - 2011. T. 84. Vip. 9. - S. 1465-1472. 12. Patent RF №2279416. Avtori: Xaysmit R., Koril S., Kuider D. Opubl. - 10.02.2006.-B yu l . №19. 13. Metodi analiza fosfatnogo sirya, fosfornix i kompleksnix udobreniy, kormovix fosfatov / M.M. Vinnik, L.N. Yerbanova, P.M. Zaysev i dr. - M.: Ximiya. - 1975.-213 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.