•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

in this article, the purpose o f developing mathematical competence in the provision and control o f the quality o f teaching o f mathematics in higher education in the technical direction has been actively revealed, as well as the role o f using the animation method in the addition o f vectors in the plane has been demonstrated through the MAPLE system.

First Page

336

Last Page

342

References

1. 2018 yil 5 iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora -tadbirlar to'g'risida" PQ-3775 qaror. http://lex.uz/ru/docs/3765586 2. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. T.2004 3. Danko R.E. Popov A.G., Kojevnikova G.U. Oliy matematika. Misol va masalalar. IIq,T.:«0'zbekiston",2007y. 4.Matrosov A.B. Maple 6. Resheniye zadach visshey matematiki i mexaniki, SPb.:BXV- Peterburg, 2001g. 5. Mirzakarimov Ye.M., Oliy matematika masalalarini Maple dasturi yordamida yechish ,3q, T:"Adabiyot uchqinlari", 2015y. 6. A.A.Abduqodirov, F.T.Otabayeva "Ijodiy tasavvur va uni rivojlantirishning intelektual qurollari " Namangan" nashriyoti 2014

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.