•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses the role of programming in the digital world, as well as the reasons that show the importance of teaching children programming and some aspects in preparing preschool children for programming.

First Page

326

Last Page

331

References

1. Nemov R. S. Psixologiya. - 4-ye izd. - M.: Vlados, 2003. - Kn. 1. Obshiye osnovi psixologii. 2. Kaplunovich I.Ya. Struktura i osnovnie etapi razvitiya obraznogo mishleniya v doshkolnom detstve / Kaplunovich Ilya Yakovlevich // Voprosi psixologii. - 2004. - № 5. - S. 47 - 55. - Bibliogr.: 8 nazv. 3. Umstvennoye vospitaniye detey doshkolnogo vozrasta/ pod red. N.N. Poddyakova, F.A.Soxina.-M.: Prosvesheniye,1984.-207s. 4. Yazvinskaya S .D. Problema razvitiya algoritmicheskix sposobnostey detey starshego doshkolnogo vozrasta v psixologo-pedagogicheskix issledovaniyax. Vestnik Stavropolskogo gosudarstvennogo universiteta. 48/2007.185-193s 5. https://spravochnick.ru/psihologiya/psihicheskie_svoystva_lichnosti/razvitie_sposobno 6. Guseva M.V. Avtoreferat diplomnoy raboti. Korreksiya logicheskogo mishleniya u detey starshego doshkolnogo vozrasta sredstvami didakticheskix igr i uprajneniy. Balashov 2016g.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.