•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article is devoted to modeling the system of formation of scientific research competence of students of higher educational institutions in the field of engineering. Within the framework of the developed model, its main components are highlighted. In particular, the main tasks of the development of the system of research work of students are determined, the principles of its organization are revealed.

First Page

303

Last Page

308

References

1. Kustov Yuriy Andreyevich Preyemstvennost v sisteme podgotovki texnicheskix spetsialistov. -Saratov: SGU, 1982. - 274 s. 2. Bezduxov Vladimr Petrovich Formirovaniye gumanisticheskoy napravlennosti studenta - budushego uchitelya kak sotsialno-pedagogicheskaya problema: Diss. ... dokt. ped. nauk.- SPb., 1995. - 397 s. 3. Pedagogik mahorat. Darslik / A'zam Xoliqov; O’zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2011, -420 b. 4. Povedskaya Olga Konstantinovna. Organizatsiya nauchno-issledovatelskoy raboti studentov i prepodavateley v ramkax kompetentnostnogo podxoda v obrazovanii // Uspexi sovremennogo yestestvoznaniya. - 2010. - № 1. - S. 88-90. 5. Fedosova Irina Shkola molodogo issledovatelya kak forma povisheniya kachestva nauchno-issledovatelskoy raboti studentov // Sovremennie problemi nauki i obrazovaniya. - 2006. - № 6. - S. 65-67. 6. Uzbekistan Milliy universiteti talabalarining ilmiy-tadk,ik,ot faoliyatini tashkil etish tartibi tugrisidagi Nizom (https://www.nuu.uz/uzc/info/studentscience (manbaaga murojat sanasi: 01.05.2020 y.)).

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.