•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article examines and analyzes the formation o f terms and their composition in the history o f Uzbek linguistics, differences in the application o f terms and their interaction, the position o f the terms o f Uzbek linguistics in the language.

First Page

271

Last Page

277

References

1. Salima Rustamiy. "Devonu lugoti-t turk"dagi lingvistik atamalar. -T.: Toshkent davlat shardiiunoslik instituti, 2006. -100 b. 2. Attuxfatuz zakiyatu fillugatit turkiya. (Nashrga tayyorlovchi Mutallibov S.M.), T.: Fan, 1968.-107 6. 3. Abdul^odiriy M. K,avoidi lisoni turkiy. Darsaodat, 1905. - 65 6. 4. Baranov X.K. Arabsko-ruskiy slovar. -M: Russkiy yazik. 1989. - S. 926 5. Chigatoy gurungi. Bitim yullari. Maorif kumissarligi ruxsati bilan bosilgan. 1 9 1 9 .-3 2 b. 6. Elbek. Yozuv yullari. -T.: Turkiston jumxuriyatining davlat nashriyoti, 1921. - 30 b. 7. G. Ibraimov. Tatar sarifi. Kazan, «Sabax» neshriyate, 1913. 8. Validiy J. Tatar tilining grammatikasi. - K,ozon, 1919. - 172 b. 9. Imlo asoslari. Maorif nazorati tomonidan chik,orilgon nizomnoma. - Buxoro: 1922. - 1 2 b. 10. Elbek.Tilimizdagi yangilishik,lar // Turkiston. 1924. 14,17, 21, 24, 26, 29 okt. 11. Elbek.Boshlangich maktabda ona tili. -T.: Turkiston davlat nashriyoti, 1923. -236. 12. Boytursunov A. K,aza^ tilining sarfi.Toshkent: Izdaniye komissariata narodnogo obrazovaniya Turkestanskoy respubliki, -1918. - 42 b. 13. Til va imlo masalalari. (Makola va materiallar tuplami). Tuplovchi: Yuldosh A. -Toshkent-Samark,and: Uzdavnashr, 1929. - 392 b. 14. Polivanov Ye.D. Tildagi yuksalish tushunchasi. -Toshkent-Samarkand: Uzdavnashr, 1923. - 62 b. 15. Ne’mat X,akim. Uzbek tili sarfi tugrisida // K,izil Uzbekiston. 1925. 10,12,14 may. 16. Bektura Sh. Tatarcha sarf-na^v. Tutotkuy, 1923. - 110 b. 17. Yangi imlo va uning k,arashlari // K,izil bayrok,. 1922. -6 yanv. 18. Uzbek uruglari (^abilalari) va ularning shevalariga tegishli ma’lumotlar tuplaguchilarga kiskacha kullanma // Maorif va uk,itguchi. 1925. -№ 12.- B. 33-35. 19. Tatar grammatikasi: och tomda / proyekt j,it. M.Z. Zekiyev. - Tulilandirilgan 2 nche basma. - Kazan: TESI, 2016. - T. II. - 432 b. 20. Til imlo konferensiyasi materiallari. 1929 yil mayning 15-23- kunlarida Samarkandda butun Uzbekiston mik,yosida tuplangan uzbek til imlochilari va adiblari kunferensiyasining tula x;isobi. -T.: Uzdavnashr, 1932. - 133 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.