•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article deals with the problem of study of the concept of "teacher" in the social life of a person. Teaching, learning is a kind of activity that is the foundation of modernity, as well as a strong guarantor of the development of mankind. The article analyzes the reflection of this concept both in scientific literature and in dictionary entries of methodological terms.

First Page

257

Last Page

262

References

1. Sh.M. Mirziyoyev. O nagrajdenii gruppi osobo otlichivshixsya rabotnikov sferi obrazovaniya i vospitaniya v svyazi s dnyom uchiteley i nastavnikov // Narodnoye slovo. - T., 2018. - 28 sentabrya. - S. 1-2. 2. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O povishenii razmerov oplati truda rabotnikov sferi nauki i visshego obrazovaniya, a takje gosudarstvennoy podderjke vnedreniya rezultatov nauchnoy i nauchno-texnicheskoy deyatelnosti» 20 iyulya 2018 goda // Narodnoye slovo. - T., 2018. - 21 iyulya. - S. 1-2. 3. Azimov A.G., Shukin A.N. Noviy slovar metodicheskix terminov i ponyatiy (teoriya i praktika obucheniya yazikam). - M.: Izdatelstvo IKAR, 2009. - 448 s. 4. Komenskiy Ya.A., Lokk Dj., Russo J.J., Pestalotssi I.G. Pedagogicheskoye naslediye / Sost. V.M. Klarin, A.N. Djurinskiy. - M.: Pedagogika, 1989. - 416 s. 5. Kondratov N.A. Istoriya lingvisticheskix ucheniy: Ucheb. posobiye dlya studentov ped. in-tov po spes. № 2101 «Rus. yaz. i lit.». - 1-ye izd. - M.: Prosvesheniye, 1979. - 224 6. Latishina D.I. Istoriya pedagogiki: Istoriya obrazovaniya i pedagogicheskoy misli: ucheb. posobiye. - M.: Gardarik, 2002. - 603 s. 7. Ojegov S.I. Tolkoviy slovar russkogo yazika. M.: Mir i Obrazovaniye, Oniks, 2011.-736 s. 8. Uchitelyam povisyat zarplatu dvajdi // «Gazeta.ig». 14.08.2018 https://www.gazeta.uz/ru/2018/08/14/salary/ 9. U shi n s ki y K.D. Sobraniye sochineniy v 11 t. - M., 1951. - 340 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.