•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

this article studies the views on the interpretation and analysis o f the issue of national character in world literature.

First Page

235

Last Page

240

References

I. Xalizev V.Ye. Teoriya literaturi. -Moskva: Visshaya shkola, 1999. - S.327. 2. Tamarchenko N.D., Tyupa V.I., Broytman S.N. Teoriya literaturi. 2 tomax. 1 tom. Teoriya xudojevstvennogo disskursa. Teoreticheskaya poetika. - Moskva:Akademiya, 2004. - S.252. 3. "Uzbek ishi" xikoyasi kax;ramonlari. K,aralsin: X,oshimov, Utkir. Uzbeklar: X,ikoyalar, uylar, x,ajviyalar / - T.: Tafur Gulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016. 4. Ten I. Filosofiya iskusstva. - Moskva, 1996. - S.26. 5. Purgina Ye.S. Konsepsiya angliyskogo natsionalnogo xaraktera v romanax E.M.Forstera. Avtoref. dissert. na soiskaniye uchyonoy stepeni k.f.n. Yekaterinburg, 2008. 24 cTp.www.dissert.com. 6. Borev Yu.B.Estetika: Uchebnik. - Moskva: Visshaya shkola, 2002. - 511 s. http://independent-academy.net. 7. Novikova, A. A. Nikolay Semenovich Leskov: svoyeobraziye xudojestvennogo vospriyatiya. - Orel.: Orlik, 2005. -B. 7. 8. Xrshimov, Utkir. Saylanma: 2-jild. - T.: Shark,, 1998. 9. Bolinev A.O. Problemi narodnogo xaraktera v tvorchestve V.Belova, V.Astafeva, B.Rasputina. Avtoref.diss.k.f.n - Gorkiy, 1986.www.dissert.com. 10. Badi-Monge Ye.T Natsionalnoye svoyey obraziye xudajestvennogo detala v Tuvinskoy proze. Avtoref. dissert. na soiskaniye uchyonoy stepeni k.f.n. www.dissert.com. 11. Rodionov A. Natsionalniy xarakter kitaysev v tvorchestve Lao She.Diss. kand. filol. nauk: Sankt-Peterburg, 2001 330 s. www.dissert.com.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.