•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article analyzes the value of creating kind atmosphere in the family, showing the socio-moral, cultural and spiritual importance of kindness as a universal value. The folloving question as how can we form a concept of love in a family environment? "When is love multiplied?'' are discussed.

First Page

171

Last Page

178

References

1. http://www.uquvmarkazi.uz/7page id=620 2. O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasi.PQ-3808- son.27.06.2018. 3. http://xs.uz/uzkr/post/oila-zhamiyat-va-davlat-himoyasida 4. Oila va nikox; munosabatlarini yanada takomillashtirishning ba’zi masalalari. Imom Buxoriy sabok,lari jurnali, 2019 yil, 4 son, 79-80 betlar 5. Shayx Mux;ammad Sodik, Muxammad Yusuf "Baxtiyor oila", "X,ilol nashr", Toshkent 2019 yil, 4 bet. 6. Uzbek oilalarida mel;r tuygusini shakllantirishning ijtimoiy psixologik mexanizmlari // B.Karimov "Psixologiya" jurnali 2019 yil, 4 son. 7. A.Raximov va N.Raimova. X,ikmatlar shodasi. "Uzbekiston" nashriyoti, Toshkent.; 2016 yil, 72 bet. 8. Asosiy vazifamiz - jamiyatimizni islox etish va demokratlashtirish, mamlakatimizni modernizatsiya k,ilish jaryonlarini yangi bosk,ichga kutarishdan iborat.//Prezident Islom Karimovning Uzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ^abul ^ilinganining 23 yilligiga bagishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. 9. Buyuk allomalarimiz asarlarida dustlik va me>f mu^abbat masalalari. N. Sultonova, International scientific conference International scientific conference "Global science and innovations, may 2019: central asia" Nur-Sultan, Kazakhstan, may 2019 10. http://www.biznes-daily.uz/ru/istemolchi/34285-milliv-qadriyatlar-va-oila

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.