•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Kyzylkum, family, genus, species, Bukhara, flora, study, herbarium, plant, endemic.

First Page

126

Last Page

137

References

1. Abduraxmonov R. A. Florai rastitelvnostv nizko goriy Sultanuizdag i Aristantau v pustvshe Kv13B1lkum. Avtorefer. Dis. ... kand. biol. nauk. - Tashkent, 1969. - 22 s. 2. Agababyan Sh.M., Granitov I.I., Kasimenko M.A. Kormovaya xarakteristika naiboleye rasprostranennv1x dikorastushix rasteniy Uzbekskoy SSR. - Tashkent, 1934. - S. 10-30. 3. Advglov T.A. Ob alkoloidonosnv1x rasteniyax Kv13B1lkumov // Dokladv1 AN UzSSR. - Tashkent, 1960. -№8. - S.42-43. 4. Adviov T.A. Izmeneniye summv1 alkoloidov u nekotorv1x rasteniy Kv13B1lkumov v zavisimosti ot pochvennix usloviy // Dokladv1 AN UzSSR. - Tashkent, 1961. -№9. - S.25-28. 5. Adv1lov T.A. Yadovitv1e i alkoloidonosnv1e rasteniya Uzbekistana. - Tashkent: Fan, 1970. - 222 s. 6. Advglov T.A., Korotkova Ye.Ye., Sharaximov E., Abduazimov X.A.,Akramov S.T. Alkoloidonosnvyu rasteniya iz florv1 pustvshi Kv13B1lkumv1 // Problemv1 osvoyeniya pustvshv. - Ashxabad, 1967. -№4. - S.26-31 7. Adviov T.A., Korotkova Ye.Ye., Tayjanov K. HoBBie alkoloidonosnv1e rasteniya iz burachnikovv1x // Uzbekiskiy biologicheskiy jurnal. - Tashkent, 1967. -№5. - S.46-49. 8. Akjigitova N.I. Galofilvnaya rastitelvnostv Halophyta. Rastitelvnvsh pokrov Uzbekistana. V 4-x t. - Tashkent: Fan, 1973. T.2. - S. 211-302. 9. Alimjanov A.G. Opv1t uluchsheniya pastbish Yugo-Zapadnogo Kv1zv1lkuma: Avtoref. diss. ... kand. biol. nauk. - Tashkent, 1967. - 24 s. 10. Batoshov A.R. Flora ostansov Yugo-Vostochnogo Kvovikuma: Diss. ... dokt. biol. nauk. - Tashkent: 2016. - 258 s. 11. Gayevskaya L.S. Karakulevodcheskiye pastbisha Sredney Azii. - Tashkent: Fan, 1971. - S. 116-121. 12. Gaponenko N.I. Obzor gribov Buxarskoy oblasti. - Tashkent: Nauka, 1965. - 116 s. 13. Geldixanov A. Flora Karakumov: Avtoref. diss. ... dokt. biol. nauk. - Ashgabad, 1995. - 34 s. 14. Gote Yu.V. Angliyskiye puteshestvenniki v Moskovskom gosudarstve v XVI veke. - L.: AN SSSR, 1937. - 306 s. 15. Granitov A.I., Monina Z.F. Yestestvennie kormovie ugodya gruppi rayonov Buxarskoy oblasti. - Tashkent: UzSSR, 1940. - 51 s. 16. Granitov I.I. Karta rastitelnosti Yugo-Zapadnix Kizilkumov // SAGU. -№19. - Tashkent, 1950. - 88 s. 17. Granitov I.I. Endemiki vo flore Yugo-Zapadnix Kizilkumov // Trudi SAGU. - №136. - Tashkent, 1958. - S. 63-68. 18. Granitov I.I. Rastitelniy pokrov Yugo-Zapadnix Kizilkumov. V 2-x t. - Tashkent: Nauka, 1964. T. 1. - 335 s. 19. Guzairov X.X. Sornaya rastitelnost Buxarskogo rayona i meri borbi s ney: Avtoref. dis. ... kand. biol. nauk. - Buxara-Samarkand, 1951. -1 1 s. 20. Drobov V.P. Rastitelnost peschanix pustin Uzbekistana. -Tashkent: AN UzSSR, 1952.-112 s. 21. Yerejepov S.Ye. Flora Karakalpakii, yee xozyaystvennaya xarakteristika, ispolzovaniye i oxrana. - Tashkent: Fan, 1978. - S. 24-247. 22. Zakirov K.Z. Flora i rastitelnost basseyna reki Zerafshan. V 2-x t. - Tashkent: AN UzSSR, 1955-1961. - 654 s. 23. Zakirov P.K. Botanicheskaya geografiya nizkogoriy Kizilkuma i xrebta Nuratau. - Tashkent, 1971. - S. 157-202. 24. Korovin Ye.P. Rastitelnost Sredney Azii i Yujnogo Kazaxstana. V 2-x t. - Tashkent: AN UzSSR, 1962. T. 2. - 547 s. 25. Kuzmetov A.R., Toshov X,.M., Esanov X,.K,., Isroilov S.U. Buxoro viloyati devxona kulining yuksak suv usimliklari tur tarkibi va ularning axamiyati. Uzbekistan agrar fani xabarnomasi. Toshkent, 2019. №2 (76). - B. 94-97. 26. Larin I.V., Agababyan Sh.M., Rabotnov T.A., Larina V.K. i dr. Kormovie rasteniya senokosov i pastbish SSSR. V 3-x t. - M. - L., 1950-1956. 27. Li D.A. Kormovie resursi pustinnix pastbish Buxarskoy oblasti UzSSR // Materiali po proizvoditelnim silam Uzbekistana. - Tashkent: AN UzSSR, 1959. - №13. -S. 35-37. 28. Maylun Z.A. Tugaynaya rastitelnost Potamophyta. Rastitelniy pokrov Uzbekistana. V 4-x t. - Tashkent: Fan, 1973. T.2. - S. 303-375. 29. Melnikova R.D. Psammofilnaya rastitelnost Psammophyta. Rastitelniy pokrov Uzbekistana. V 4-x t. -Tashkent: Fan, 1973. T.2. S.4-80. 30. Momotov I.F. Gipsofilnaya rastitelnost Gypsophyta. Rastitelniy pokrov Uzbekistana. V 4-x t. - Tashkent: Fan, 1973. T.2. - S. 81-191. 31. Muravlyanskiy K.D. Kormovie resursi Karakalpakskix Kizilkumov // V sbornik. Karakalpakiya. V. 4-x t. M.: L. ANSSR. 1934. T.2. -S. 60-65. 32. Nikitin S.A. Tipi peskov Karakalpakskix Kvovikumov i puti ix xozyaystvennogo ispolvzovaniya // V sbornik. Karakalpakiya. V. 4-x t. M.: L. ANSSR. 1934. T.2. -S. 7-34. 33. Popov M.G. Izbrannie socheneniye. - Ashxabad: AN Turmenskoy SSR, 1958. - 488 s. 34. Popov M.G. Filogeniya, florogenetika, florografiya, sistematika. - Kiyev: Naukova Dumka, 1983. Chastv 1. - S. 5-6. 35. Popov N.V. Rastitelvnoye svfve Kazaxstana. - M. -L., 1947. - S. 529-550. 36. Poretskiy A.S. Geobotanicheskiye rayoshi Karakalpakskix Kizvglkumov i prespektivv1 ix ispolvzovaniya Karakalpakiya // V sbornik. Karakalpakiya. V. 4-x t. M.: L. ANSSR. 1934. T.2. -S. 129-159. 37. Raximbekov R.U., Donsova Z.N. Urta Osiyo tabiatini geografik urganish tarixi. - Toshkent: Ukituvchi, 1982. - 200 b. 38. Raximov G.T., Alekseyeva L.N, Nigmatov M.M., Tadjiyeva F.N. Izenv -sennoye kormovoye rasteniye aridnoy zoshl Uzbekistana. Nauka-proizvodstvu. - Tashkent, 1988. - 2 s. 39. RastitelvnBSH pokrov Uzbekistana. V 4-x t. - Tashkent: Fan, 1971. T.1. - 228 s. 40. Saidov J.K., Markova L.Ye., Momotov I.F. Tarbiy K,izilkumning janubiy k,ismiga botanik sayoxat. - Toshkent: Fan, 1975. - 32 s. 41. Sedov V.V. Poymennaya rastitelvnostv dolinv1 Zerafshana i puti yee rekonstruksii. - Samarkand-Nukus: Uzbekskogo gosudarstvennogo universiteta, 1959. - 79 s. 42. Serekeyeva G.A. Flora Bukantau: Dis. ... kand. biol. nauk. - Tashkent, 2012. - 126 s. 43. Tojibayev K.Sh., Esanov X,.K,. Ob izuchennosti florv1 Buxarskogo oazisa i nekotorvge problemv1 izucheniya lokalvnvgx flor Uzbekistana. UzMU xabarlari. Toshkent. 2016. №3/2. - B. 94-99. 44. Turemuratov U.T. Rastitelvnvsh pokrov Severo-Zapadnvgx Kvovikumov. - Tashkent, 1978. - S. 200-267. 45. Fayziyev A. Materialv1 k biologii selitryanki shobera (Nitraria schoberi L.): Avtoref. dis. ... kand. biol. nauk. - Tashkent, 1968. - 24 s. 46. Fedchenko O.A., Fedchenko B. A. Rastitelvnostv Turkestana. V 6-i t. - Sankt Peterburg: 1906-1916. 47. Xasanov F.O., Shomuradov X.F., Kadvfov G.U., Sarv1bayeva Sh.U., Yesemuratova R., Serekeyeva G., Ergashev Ye. Gornie elementi vo flore pustvshi Kvovikum // Uzbekskiy biologicheskiy jurnal. - Tashkent, 2011. - №5. - S.34-36. 48. Xasanov F.O., Shomurodov X.F., Kadvfov G. Kratkiy ocherk i analiz endemizma florv1 pustvshi Kvovikum // Bot. jurn. - Sank Peterburg: Nauka, 2011. T. 96, - № 2. - S. 237-245. 49. Xudayberdiyev R.X. O drevnix florax Kvovikumov (Kulvjuktau) // Problemv1 osvoyeniya pustvshv. - Ashxabad, 1989. -№2. - S.42-46. 50. Xudoyberdiyev U. Biologo-morfologicheskaya xarakteristika o c h o b h b i x edifikatorov Yugo-zapadnogo Kv13B1lkuma v yestestvennv1x soobshestvax i v kulvture: Avtoref. dis. ... kand. biol. nauk. - Tashkent, 1975. - 32 s 51. Chernishev P.Ya. Dikorastushiye poleznie rasteniya Buxarskoy i sopredelnix s ney oblastey // Uchyonie zapiski Buxarskogo gospedinstituta. - Tashkent: Uzglavizdata UzSSR, 1957. - S. 7-33. 52. Shomurodov X,.F. Kormovie rasteniya Kizilkuma i perspektivi ix ispolzovaniya. Avtoref. diss. ... dokt. biol. nauk. - Tashkent: 2018. - 63 s. 53. Esanov X,.K,. Buxoro voxasi florasi tax;lili. Biol. fan. fale. dokt. dis. - Toshkent, 2017. - 179 b. 54. Esanov X.K. Novie vidi vo flore Buxarskogo oazisa. Turczaninowia. - Barnaul, 2016. 19 tom, №2. - S.77-81 D01:10.14258/turczaninowia.l9.2.10. http://turczaninowia.asu.ru IF: 0,375 55. Esanov X..K,. Buxoro vox;asi usimliklarining kamyob va endem turlari. UzMU xabarlari. Toshkent. 2016. №3/1. - B. 109-111. 56. Esanov X,.K,., Kechaykin A.A. Duchesnea indica (Andrews) Teschem. (Rosaceae Juss.) - Noviy adventivniy vid dlya flori Respubliki Uzbekistan. Acta Biologica Sibirica, - Barnaul, 2016. 2 tom, №4. - S. 84-89. 57. Esanov X,.K,. "Jayron" ekologik markazida yuksak usimliklar florasining taksonomik tax;lili. UzMU xabarlari. Toshkent. 2017. №3/1. - B. 201-204. 58. Esanov X.K. Eclipta prostrata (L.) L. (Asteraceae) - noviy zanosnoy vid dlya Uzbekistana. Izucheniye, soxraneniye i ratsionalnoye ispolzovaniye ratitelnogo mira Yevrazii. Mejdunarodnaya nauchnaya konferensiya. - Almati, 2017. - S.170-171. 59.Esanov X,.u Buxoro vox;asining dorivor usimliklari va ularning tarkdlishi. UzMU xabarlari. Toshkent, 2018. №3/2. - B. 219-226. 60. Esanov X,.K,., Batoshov A.R., Shodmonov F.K,. Janubiy-garbiy K,izilkum florasida shuradoshlar (Chenopodiaceae) oilasi turlar tarkibi va ularning sistematik taxdili. Namangan davlat universiteta ilmiy jurnali. Namangan, 2019. №6. - B.139-146. 61. Esanov X,.K,., Fayzulloyev Sh.S. K,orovulbozor vox;asi dorivor usimliklari va ularning sistematik taxlili. Namangan davlat universiteta ilmiy jurnali. Namangan, 2019. №6. - B.128-133. 62. Esanov X.K., Sharipova V.K. Dopolneniye k flore Buxarskoy oblasti (Uzbekistan). Turczaninowia. - Barnaul, 2020. 23.(1) tom, -S.126-128. D01:10.14258/ turczaninowia.23.1.13. http://turczaninowia.asu.ru 63. Yusov B.V. «A.P. Fedchenko» Gosudarstvennoye izdatelstvo geograficheskoy literaturi. - M.: Geografgiz, 1953. - 40 s. 64. K,oriyev M. Urta Osiyo tabiiy geografiyasi. - Toshkent: Ukituvchi, 1968. - 334 b. 65. Esanov N.K. Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae) - a new invasive species for the flora of Uzbekistan. Stapfia Reports. - Austria, 2017. - № 107. P.127 -130. 66. Esanov H.K. Usmonov M. Two alien species of Asteraceae new to Uzbekistan (Bukhara oasis). Turczaninowia. - Barnaul, 2018.21.(4) tom,-C.175-180 D01:10.14258/ turczaninowia 21.4.18 http://turczaninowia.asu.ru 67. Esanov H.K. The alien fraction of the flora of Bukhara oasis. Stapfia Reports. - Austria, 2016. - № 105. - P. 92-98. 68. Esanov N.K. Invasive species the flora of Bukhara oasis (Uzbekistan). European applied sciences. Europaische.Fachhochschule ORT Publishing. -Stuttgart: Germany, 2016. № 2. -P.10-13. 69. Rakhimova N.K., Rakhimova, T., Sharipova, V.K., Beshko, N.Y., Esanov Kh.K. Current state of coenopopulations of some rare species of the genus Calligonum L. (Polygonaceae) in the Bukhara region, Uzbekistan. Asia Life Sciences, 2020, Vol 29 (1). P.365 - 378. http://emtpub.com/journals/ALS

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.