•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article first contains information on the species composition of the carabidofauna of the Zirabulak mountains. The distribution in this territory of 16 species of ground beetles belonging to 12 genera, 10 tribes and 8 subfamilies is shown, as well as a systematic list of established species is given. Dominant and subdominant species were determined, species abundance and measures of dominance were statistically analyzed

First Page

110

Last Page

116

References

1. Alimdjanov P.A., Bronshteyn S.G. Bespozvonochnie jivotnie Zaravshanskoy dolini. Sistematicheskiy perechen vidov s ukazaniyem poleznix i vrednix form. AN UzSSR, Tashkent-Samarkand, 1956, s 95-1002. 2. Barber, H.S. Traps for cave-inhabiting insects / H.S. Barber // J. Elisha Mitchell Sci. Soc. - 1931. - Vol. 46. - P. 259-266. 3. Dunayev Ye.A. 1997. Metodi ekologo-entomologicheskix issledovaniy. M.:MosgorSYUN, 44s.,24 ill. 4. Djumayev T. "Gori Uzbekistana". Tashkent, "Mexnat", 1989 5. Karpova, V.Ye. Effektivnost otlova jujelis (Coleoptera, Carabidae) lovushkami Barbera raznogo tipa / V.Ye. Karpova, A.V. Matalin // Biol. nauki. - 1992. - № 5. - S. 84-88. 6. Krijanovskiy O.L. 1965. Sostav i proisxojdeniye nazemnoy fauni Sredney Azii (glavnim obrazom na materiale po jestkokrilim) [Composition and origin of the terrestrial fauna of Central Asia (based chiefly on the beetles material)]. Moskva - Leningrad, Nauka, 430 s. [in Russian]. 7. Kryzhanovskij O.L. 1995. New and poorly known Carabidae from North, Central and East Asia (Coleoptera). Zoosyst. Rossica, 3: 265-272. 8. Kabak 1.1. 2015. To the distribution of some ground-beetles (Coleoptera, Carabidae) in Kazakhstan and Middle Asia. Euroasian Entomological Journal, 14(1): 14-20 9. Mixaylov B.A. Juki-jujelitsi (Coleoptera, Carabidae) Yugo-Vostoka Sredney Azii (fauna, ekologiya, znacheniya v biotsenozax). Avtoreferat dissertatsii na soisk. uchenoy stepeni doktora biol. nauk. - Leningrad, 1998, 35 s. 10. Mixaylov V.A. Sistematicheskiy spisok jujelis (Carabidae) Tadjikistana (s dannimi po arealam v regione i zoogeografii). https://ivwiu.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/cartadzh.htm. 11. Popova Ye.A. Vrednaya i poleznaya fauna kukuruzi (po materialam Samarkandskoy oblasti). Tez. Res. soveshaniya po «Biologicheskim metodam borbi parazitnimi i yadovitimi sornyakami i nekotorimi vreditelyami selskoxozyaystvennix kultur. Samarkand, SamGU, 1978, s.26-28. 12. Xalimov F.Z., Abdullayev E.N, Zokirova D.F. Izucheniye potensialnoy projorlivosti pochvennix xishnikov (Coleoptera: Staphylinidae, Carabidae) v laboratornix usloviyax. UzMU Xabarlari, 2020, 3/1, 139-144 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.