•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

introduction, landscaping variety, decorativeness, abiotic factors

First Page

100

Last Page

104

References

1. Aksenov Ye., Aksenova N. Dekorativnoye sadovodstvo. M.: AST-Press. 2001. 160 s. 2. Buxarina I. L., Juravleva A.N., Bolishova O.G. Gorodskiye nasajdeniya: ekologicheskiy aspekt: monografiya. Ijevsk, 2012. 206 s. 3. Vildanova K .D. Dekorativnie kustarniki. Tashkent. Shark, 2006. - 96 s. 4. Kolesnikov A.I. Dekorativnaya dendrologiya. M.: Lesn. prom-t, 1974. 745 s. 5. Koxno N.A. K metodike otsenki uspeshnosti introduksii listvennix drevesnix rasteniy // Teoriya i metodi introduksii rasteniy i zelenogo stroitelstva. Kiyev: Naukova dumka, 1980. S. 129-135. 6. Lyubimov V. B. Introduksiya rasteniy (teoriya i praktika). Bryansk. 2009. 364 s

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.