•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Изучено особенности ферментной системы эритроцитов крови при длительном хранении. Обследованы 80 доз эритроцитарной массы различных сроков хранения.В эритроцитах, отмытых (физиологическим раствором (pH 7,2), определяли: содержание метгемоглобина, активность гексокиназы, глюкозо-б-фосфатдегидрогеназы, глутатионредуктазы, каталазы иК+, Na+зависимой АТФ-азы эритроцитов.Выявлено традиционное хранениеэритроцитной массы в течение 30 дней сопровождается развитием оксидантного стресса и гемолитическими процессами в клетках, что приводят к нарушению морфофункциональной полноценности и жизнеспособности клеток крови уже к 7-14 суткам хранения.

First Page

64

Last Page

69

References

1. Ataullaxanov F.I., Vitvitskiy V.M., Jabotinskiy A.M., Pichugin A.V., Pomazanov V.V., Titkova N.F. Vliyaniye glikoliza na metabolizm adenilatov v eritrotsitax cheloveka. // Bioximiya. 1984a. T. 49. № 1. S. 104-110. 2. Byakin S.P., Makedonskaya O.G., Piksin I.N., Averina A.V., Maxrov V.I. K voprosu o kliniko-ekonomicheskoy effektivnosti ispolzovaniya nekotorix transfuziologicheskix metodov lecheniya v meditsine // Problemi eksperimentalnoy i klinicheskoy xirurgii: Sb. nauch. trudov. - Saransk: IMU, 2014. - S. 27-30. 3 . Korolyuk M.A., Ivanov L.I., MayrovaI.G.i dr. Metod opredeleniya aktivnosti katalazi. Lab delo 1988; 51: 16-9. 4. Kochetov G. A. Prakticheskoye rukovodstvo po enzimologii / G. A. Kochetov. - M.: Visshayashkola,1980. - 271 s. 5. Krasnyakov V.K. Sovershenstvovaniye donorstva krovi i yee komponentov v SanktPeterburge/ D i ss.. kand. med. nauk.- SPb., 2010.122 s. 6. Jiburt Ye.B. Transfuzionnie sredi / Ye.B. Jiburt // V kn.: Transfu-ziologiya. - SPb: Piter, 2004. - S. 323-369. 7. Lebedev V.V., Moysova D.L., Podsadnyaya A.A., Svistunov N.V. Gemolitikouremicheskiy sindrom kak variant patologii sistemi gemostaza pri lertospirozeG // Fundamentalnie issledovaniya. - 2013. - № 7-2. - S. 334-338; 8. Mazova A.V. Immunogematologicheskiye i infeksionnie pokazateli krovi donorov i patsiyentov pri gemotransfuzionnoy terapii v pediatricheskoy praktike / Diss. . kand. med. nauk.- M., 2008.-118 s. 9. Makedonskaya O.G., Byakin S.P., Zorkina A.V., Fedoseykin I.V., Bay-tyakov V.V. Perekisnoye okisleniye lipidov i antioksidantnaya zashita eritrotsitov pri barbotajnoyaeroionizatsii donorskoy eritrotsitnoy massi //Fiziologiya cheloveka. - 2010. - T. 36, № 1. - S. 142-144. 10. Menshikov V.V., Delektorskaya L.N., Zolotnitskaya R.P. i dr.; Pod redaksiyey V. V. Menshikova. Laboratornie issledovaniya v klinike. //Spravochnik. Moskva «Meditsina» 1987; 368 s. 11. Morozov S.A., Petrov M.M., Varlamova S.V. i dr. Morfofunksionalnie osobennosti autoeritrotsitov pri predoperatsionnoy zagotovke u gematologicheskix bolnix // [Jurnal]Gematologiya i transfuziologiya. - 2010.- № 6.- str. 58. 12. Panov V.P. Standart komponenta krovi «Eritrotsitnaya massa - sire dlya polucheniya preparatov krovi» / V.G1. Panov, A.V.Karyakin, Yu.S. Nejechik // Problemi gematologii.-2003.- №1.- S. 52-53. 13. Ragimov A.A. Nastoyasheye, problemi i perspektivi transfuziologii./ //Vestnik RAMN. - 2012. - №10. - S.70-76 14. Yusupova L.B. O povishenii tochnosti opredeleniya aktivnosti glutationreduktazi eritrotsitov. Lab delo 1989; 4: 19-21. 15. Xalaychev Ye.Ye. Optimizatsiya programm kriokonservirovaniya eritrotsitov dlya rezervirovaniya gemoterapevticheskix sredstv // Diss. kand. med.nauk.- SPb., 2009.- 118 s. 16. Gajic O., Yilmaz M., Iscimen R. et al. Transfusion from male-only versus female donors in critically ill recipients of high plasma volume components// [Journal] Crit. Care Med.. - 2007. - №7 : Vol. 35. - pp. 1645-1648. 17. Holland L.L., Brooks J.P. Toward rational fresh frozen plasma transfusion: The effect of plasma transfusion on coagulation test results // [Journal] Am J ClinPathol.. - 2006. - 1 : Vol. 126. - pp. 133-139. 18. Leal-Noval S.R., Arellano-Orden V., Maestre-Romero A. et al. Impact of national transfusion indicators on appropriate blood usage in critically ill patients // [Journal] Transfusion. - 2011. - 9 : Vol. 51. - pp. 1957-1965. 19. Shehata N., Burns L.A., Nathan H. et al. A randomized controlled pilot study of adherence to transfusion strategies in cardiac surgery // [Journal] Transfusion. - 2012. - №1 : Vol. 52. - pp. 91-99. 20. Van de Watering L. M. G. Clinical effects of transfusing older red cell concentrates: an updated overview // [Journal] ISBT Science Series. - 2012. -Vol. 7. - pp. 235-237.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.