•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses the essence of linguistic events as modus and modality. It is revealed that modus is a product of modality. The article also describes in detail the formation of modality and modus, methods of expressing them and their peculiarities

First Page

266

Last Page

272

References

1. Vinogradov V.V. O kategorii modalnosti i modalnix slovax v russkom yazike. //Teoriya russkoy grammatiki. 55-56 s. 2. Zolotova G.A. Modalnost v sisteme predikativnix kategoriy: Otázky slovanské syntaxe III – S. 94. 3. Lingvisticheskiy ensiklopedicheskiy slovar. M., “Sovetskaya ensiklopediya” 1990. S.303 4. Mahmudov N., Nurmonov A. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksis). — T. : O‘qituvchi, 1995. — 23 b. 5. Ragozina Ye.V. O sostave modalnix znacheniy i osobennostyax ix realizatsii v voprositelnix predlojeniyax//Vestnik VGU. Seriya: Filologiya. Jurnalistika. 2009, № 1. S. 16 6. Razina I.G. Modusnaya struktura teksta v aspekte tekstoporojdeniya. https://cyberleninka.ru/article/n/modusnaya-struktura-teksta-v-aspekte-tekstoporozhdeniya 7. Yakubov J.A. Modallik kategoriyasining mantiq va tilda ifodalanish xususiyatlari. Filologiya fanlari bo‘yicha fan doktori dissertatsiya avtoreferati. Toshkent 2006. - 58 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.