•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses a practical analysis of the current process of teaching English to students in non-language institutions from the perspective of motivational support, existing problems as well as some solutions to them

First Page

201

Last Page

210

References

1. Galskova N.D. Teoriya obucheniya inostrannim yazikam. Lingvodidaktika i metodika. – M.: 2007. – 336 s. 2. Xorijiy til fan dasturi (barcha ta’lim yo‘nalishlari uchun). №BD – 1.05 O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta ta’lim vazirligi. – Toshkent 2018 3. Voronina G.I. Organizatsiya raboti s autentichnimi tekstami molodejnoy pressi v starshix klassov shkol s uglublennim izucheniyem nemetskogo yazika // Inostrannie yaziki v shkole. 1999. –№2. –S 23-56 4. Podlasiy I.P. Pedagogika: 100 voprosov – 100 otvetov: ucheb. posobiye dlya studentov vuzov. – M.: VLADOS–PRЕSS, 2006. – 365 s. 5. Miltrud R.P. Lichnostniy smisl izucheniya inostrannogo yazika budushimi pedagogami // Voprosi psixologii. – 1984. – №5. –S. 87-95. 6. Rogova G.V. Metodika obucheniya inostrannim yazikam v sredney shkole/ – M.: Prosvesheniye, 1991. – 287 s. 7. Vigotskiy L.S. Pedagogicheskaya psixologiya. – M.: Pedagogika–Press, 1996 . – 536 s. 8. Podlasiy I. P. Pedagogika. Noviy kurs. -V dvux knigax. Kniga 1. Obshiye osnovi protsessov obucheniya. – M.: Vlados, 2003. –574 s. 9. Voronteva Ye.A. Uchebnik kak sredstvo povisheniya motivatsii uchashixsya v obuchenii inostrannomu yaziku (na meteriale fransuzkogo yazika): Diss. … kan. ped. nauk. –Tambov, 2002. – 184 c. 10. Rogova G.V. Itogi i perspektivi // IYASH. – 1967. – №5 11. Cambridge dictionary. (2019) Cambridge University Press. https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/ 12. Azimov E.G. Slovar metodicheskix terminov (teoriya i praktika prepodavaniya yazikov). – SPb.: Zlatoust, 1999. – 472 s. 13. Glazirina Ye.S. Autentichnost yazikovogo materiala kak faktor povisheniya motivatsii studentov pri obuchenii inostrannomu yaziku dlya spetsialnix seley // URL:https://cyberleninka.ru/article/n/autentichnost–yazykovogo–materiala–kak–faktor– povysheniya–motivatsii–studentov–pri–obuchenii–inostrannomu–yazyku–dlya–spetsialnyh 14. Richard J.C. Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 2001. 15. Voronina G.I. Organizatsiya raboti s autentichnimi tekstami molodejnoy pressi v starshix klassov shkol s uglublennim izucheniyem nemetskogo yazika // Inostrannie yaziki v shkole. 1999. –№2. –S 23-56 16. Rubinshteyn S.L. Osnovi obshey psixologii. – SPb.: Piter, 2002. – 720 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.