•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article describes the social and economic factors of coevolution problems

First Page

150

Last Page

155

References

1. Adrianova T.V. Sotsialno-filosoficheskoye aspekti formirovaniya ustoychivix obshestva. – M.: INION RAN, 1998. – 47 s. 2. Ahmedov A.A. Ekologik nazorat: nazariya, metodologiya va amaliyot. Ilmiy to’plam. – T.: Adabiyot uchqunlari, 2017. – 152 b. 3. Programma deystviya. Povestka dnya na XXI v. i drugix dokumenti konferensii v Rio-de-Jeneyro, - 1993 g. 4. Azizkariyev A.R. Sotsiokulturnie aspekti ekologicheskogo dizayna v sisteme duxovno-esteticheskix sennosttey. Avtoref. Dis. Na sois. Uch.St.kand.filos.nauk.T.2000 -16 s. 5. Zeynalov G.G. Chelovechestvo v poiskax alternativnoye puti razvitiya. – M.: Prometey, 1999. – 200 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.