•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses the importance of geoinformation analysis in soil mapping, in which the GIS system has a number of conveniences, opportunities and advantages in the selection of appropriate software.

First Page

132

Last Page

138

References

1. Labutina I.A., Baldina Ye.A. Ispolzovaniye dannix distansionnogo zondirovaniya dlya monitoringa ekosistem OOPT // Metodicheskoye posobiye Proyekt PROON / GEF / MKI.: – Rossiya, 2011. – 88 s. 2. Andronikov V.L. Ispolzovaniye mnogozonalnix kosmicheskix snimkov dlya izucheniya pochvennogo pokrova // Tez. dokl. V s’ezda Vses. o-va pochvovedov. Vip. IV. – Minsk, 1977. – S. 265-267. 3. Andronikov i dr. Teoreticheskiye i metodicheskiye osnovi izucheniya pochvennogo pokrova distansionnimi metodami // Uspexi pochvovedeniya. Sovetskiye pochvovedi k 13 Mejdunarodnoy konferensii pochvovedov. – Gamburg, 1986.– S. 224-228. 4. Gafurova L.A., Djalilova G.T. Sovremenniy podxod v izuchenii erozionnoopasnix zemel basseyna Sukoksay s primeneniyem GIS texnologii // Monografiya.–Tashkent, «Fan va texnologiya», 2017.- 144 s. 5. Djalilova G.T., Gafurova L.A., Sherimbetov V.Sh. Formation of Databases on Plant Cover for Map-Making of Degradation Processes Using Remote Sensing Material Processing // European Science Review. – Austria, 2017. №11-12. - P. 116-124 6. Djalilova G.T. Tog‘ tuproqlarining asosiy xossalarining unifikatsiya qilingan ma’lumotlar bazasi uchun atributlarni ishlab chiqish // QarDU xabarlari. – Toshkent, 2018. № 5 (35). - B.143-147.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.