•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Studies of humus in soils and biohumus will provide additional opportunities for theoretical and practical developments that allow you to solve the addition and the necessary issues of agricultural practice in the region

First Page

87

Last Page

93

References

1. Shadiyeva N.I. Gumusnoye sostoyaniye pochv vertikalnoy zonalnosti, izucheniye protsessa mexanizma formirovaniya gumusovix veshestv (na primere Turkestanskogo gornogo xrebta). Avtoreferat dissertatsii doktora (DSc) biologicheskix nauk. T., 2018. 31 s. 2. Yuldashev G., Xaydarov M. Gumusnoye sostoyaniye serozemov severa Fergani. V kn: Guminovie veshestva v biosfere M., Izd.-vo MGU 2018.s 111-113. 3. Orlov D.S., Sadovnikova L.K.i dr. Ximiya pochv. M. 2005. s.386-387. 4. Burxanova D.U. Puti povisheniya plodorodiya oroshayemix tipichnix serozemov i lugovix pochv (na primere Tashkentskoy oblasti). Avtoreferat dissertatsii doktora filosofii (PhD) po selskoxozyaystvennim naukam. T., 2019. s.21-44. 5. Poliyenko Ye.A., Bezuglova O.S. Vliyaniye guminovix veshestv na urojaynost kartofelya. Mejdunarodniy jurnal prikladnix i fundamentalnix issledovaniy. M. 2011. №9. s.48-49. 6. Sattarov J.S., Sidiqov S. Mineral o‘g‘itlar samaradorligini oshirish yullari. T., 2018. 530 s. 7.Sozdaniye plodorodnix agro-landshaftov na baze guminovogo pochvennogo melioranta. OOO Bioxim Texnologii. M., 2019.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.