•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article analyzes the works performed within the scope of the thesaurus approach to learning, discusses the teaching of mathematical analysis by the thesaurus method and the importance of creating a thesaurus of the topic in the learning process.

First Page

465

Last Page

471

References

1. Abdulmyanova I.R. Formirovaniye professionalnogo tezaurusa lichnosti kak sel professionalnogo obrazovaniya // Vestnik TPGU. 2010. № 2(92). S. 36-39. 2. Andon F.I., Reznichenko V.A. Upravlyayemie slovari, taksonomii, tezaurusi i ontologii v semanticheskom vebe// Іnjenerіya programnogo zabezpechennya. №1(13) 2013. S.40-48 3. Ginetsinskiy V.I. Osnovi teoreticheskoy pedagogiki: ucheb. posobiye. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 1992. 152 s. 4. Gure L.I. Ispolzovaniye tezaurusov v proyektirovanii pedagogicheskoy podgotovki prepodavateley texnicheskix vuzov v sisteme poslediplomnogo obrazovaniya // Educational Technology & Society. 2001. № 4(4). P. 63-66. 5. Kojokar O.P. Uchebniy tezaurus kak sredstvo razvitiya ponyatiynego mishleniya v protsesse podgotovki budushix uchiteley.// Vestnik Surgutskogo pedagogicheskogo universiteta. 2012. №2. S.115-119. 6. Kojokar O.P. Tematicheskiy tezaurus kak sredstvo razvitiya ponyatiynego mishleniya v protsesse podgotovki budushix uchiteley. //Vestnik Surgutskogo pedagogicheskogo universiteta. 2009. №2. S. 95-99. 7. Miroshnichenko A.A., Miroshnichenko I.L. Tezaurus kak model zadavayemoy uchebnoy informatsii// Mejdunarodniy nauchno-issledovatelskiy jurnal. № 12 (54) .Chast 4 .Dekabr. DOI: 10.18454/IRJ.2016.54.236 8. Pak N.I. O konsepsii informatsionnogo podxoda v obuchenii // Vestnik KGPU im. V.P. Astafeva. 2011. № 1. S. 91-98. 9. Pushkareva T.P. Formirovaniye integrirovannogo tezaurusa kak rezultat obucheniya matematike//Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astafeva 2012, №2.S.132-137 10. Pushkareva T.P. Osobennosti obucheniya matematike v usloviyax informatsionnogo obshestva// Privoljskiy nauchniy vestnik. № 3 (7) – 2012. S.56-59. 11. Pushkareva T.P., Kalitina V.V. Integratsiya pedagogicheskix i informatsionnix texnologiy v usloviyax informatsionno-obrazovatelnoy predmetnoy sredi po matematike// Zdorove i obrazovaniye v XXI veke. Elektronniy nauchno-obrazovatelniy vestnik. 2018. Tom.20 (2) 12. Sidorina V.A. Proyektirovaniye metodicheskogo obespecheniya v sisteme neprerivnogo professionalnogo obrazovaniya na osnove tezaurusnogo podxoda. Avtoreferat diss… kand.ped. nauk. Kazan. 2003.-23s. 13. Tuloxonova I.S. Modelirovaniye sistemi obucheniya na osnove tezaurusnogo podxoda// Internet-jurnal «Naukovedeniye». Tom 9, №4. 2017 14. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. To‘rtinchi jild. Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007. - 606 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.