•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In the article to reveal the scientific and applied value of natural sciences in higher education taking into account intersubjective communications. It is analyzed that mathematical modeling is the methodological basis of many natural sciences. Scientifically substantiated the need for the use of mathematical modeling in a comprehensive analysis of existing problems in the natural sciences.

First Page

422

Last Page

427

References

1. Samarskiy A.A., Mixaylov A.P. Matematicheskoye modelirovaniye.-M.: Fizmatlit, 2005.-316 s. 2. Tixonov A.N., Kostomarov D.P. Vvodniy leksii po prikladnoy matematika.-M.: Nauka, Fizmatlit, 1984.-192 s. 3. Samarskiy A.A. Teoriya raznostnix sxem.-M.: Nauka, 1977.-656 s. 4. Endryus Dj., Mak-Loun R. Matematicheskoye modelirovaniye.-M.: Mir, 1979.-280 s. 5. Abutaliyev F.B., Narmuradov Ch.B. Matematicheskoye modelirovaniye problemi gidrodinamicheskoy ustoychivosti.-Toshkent, Fan va texnologiya, 2011.- T.: Fan va texnologiya.-2011.- 188 s. 6. Muzafarov X.A., Baklushin M.B., Abduraimov M.G. Matematicheskoye modelirovaniye.- Tashkent, Universitet, 2002.-226 s. 7. Marchuk G.I. Matematicheskiye modeli v immunologii.-M.: Nauka, 1980.-264s. 8. Normurodov Ch. B., Mengliyev Sh.A., Mengliyev I. A. Issledovaniye zavisimosti koeffitsiyenta soprotivleniya ot chislo Reynoldsa v nesjimayemix vyazkix jidkostyax.- Tashkent.: Problemi v vichislitelnoy i prikladnoy matematiki-2018.-60 s. 9. Djonson K. Chislennie metodi v ximii.-M.: Mir, 1983.-504 s. 10. Djordj A., Lyu Dj. Chislennoye resheniye bolshix razrejennix sistem uravneniy.-M.: Mir, 1984.-333s. 11. Tyuarson R. Razrejennie matritsi.-M.: Mir, 1977.-192 s. 12. Marchuk G.I. Metodi vichislitelnoy matematiki.-M.: Nauka, 1977.-456s 13. M.Aripov, M.Muhammadiyev. Informatika, informasion texnologiyalar. Darslik. T.: TDYUI, 2004 y. 14. Ne’matov A., Yuldoshova U., Oxunboyev M. PASCAL va DELPHI dasturlash tillaridan misollar to‘plami.-T.: TTЕSI, 2010.-88 b

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.