•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This aticle is devoted to the problems of teaching students the poetic dimension of Mukimi’s poems given in school, academic lyceum literature texsbooks.

First Page

288

Last Page

294

References

1. Adabiyot. Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik.T.: G’afur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2019. B.57-60. 2. Hojiahmedov A. Furqat aruzi. Furqat ijodiyoti. –T.: Fan, 1990.–B. 83. 3. Hojiahmedov A. Maktabda aruz vaznini o’rganish.-T.: O’qituvchi.-1995. 4. Hojiahmedov A.Maktabda o’rganiladigan mumtoz she’riyatning vazn ko’rsatkichlari.-T.: Sharq.-2001. 5. Karimov Q. Ilk badiiy doston. T.: Fan nashriyoti.-1976.B.20-21. 6. Qodirov V. Umumta’lim maktablarida o’zbek mumtoz adabiyoti namunalarini o’qitishning ilmiy-pedagogik asoslari. Ped.fan. (DSc) dok. diss.avtoreferati.- Namangan.: 2019. -B.17-18 7. Qodirov V.Mumtoz adabiyot: o’qitish muammolari va yechimlar. T.:Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi.-2009.B.86. 8. To’xliyev B. va boshqalar. Adabiyot. II kitob. Akademik litseylar uchun. – T.: BAYOZ, MChJ. 2018-yil. 9. To’xliyev B.Yusuf Xos Hojib va Navoiy. T.:-Matbaa tongi.MCHJ nashriyoti.-2001 10. Zohidova D.Aruz saboqlari.T.:Mumtoz so’z.-2016

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.