•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In the research paper is presents information about of the creation of preparation “Prenalon” based on the polyprenols of the leaves of the plant of Alcea nudiflora L. and its pharmacological properties.

First Page

59

Last Page

63

References

1. Raxmatova M.J. Neytralnie veshestva rasteniy Alcea nudiflora i Alcea rosea / Avtoreferat dissertatsii. –Tashkent, IXRV, 2018. 2. Xidirova N.K., Shaxidoyatov X.M. Poliprenoli rasteniy i ix biologicheskaya aktivnost. Ximiya prirod.soyedin. 89(2002) 3. Patent Rossii № 2336889 ot 27.10.2008. Sposob polucheniya biologicheski aktivnoy T.A., Malixin Ye.V., Kukina T.P., Popov S.A., Serebrov V.V., Chibiryayev A.M. lipidnoy fraksii ekstrakta drevesnoy zeleni pixti sibirskoy (Abies sibirica) // Vaganova 4. Swiezewska E., Chiojnacki T. Long-chain polyprenols from Potentilla aurea //Phytochemistry. -Oxford, 1991. –V.30. -N1.-R.267-270. 5. Kukina T.P., Bayandina I.I., L.M.Pokrovskiy. Nepolyarnie komponenti ekstraktov zveroboya prodiryavlennogo.// Ximiya rastitelnogo sirya. - Barnaul, 2007. -№3. -S.39-45. 6. Khidyrova N.K., Rakhmatova M.Zh., Kukina T.P., Shakhidoyatov Kh.M. Polyprenols and triterpenoids from leaves of Alcea nudiflora // Chemistry of Natural Compounds. - New-York, Springer, 2012. -V.48. -P.180. 7. Van Ye., Xidirova N.K., Shaxidoyatov R.X. Izucheniya poliizoprenoidov listev rasteniy Althaea armeniaca // Ximiya prirod.soyedin. -Tashkent, 2007. -№4. -C.387-388. 8. Zokirova U.T., Khidyrova N.K., Mamatkulova N.M., Khodjaniyazov Kh.U., Shakhidoyatov Kh.M. Polyprenols of Grape Vitis vinifera L. Leaves // International Journal Biochemistry Research&Review. -2013. -3(2). –P.97-106. 9. Raxmatova M.D., Xidirova N.K., Shaxidoyatov R.X., Shaxidoyatov X.M. Poliprenoli listev razlichnix form rasteniya Alcea nudiflora // Ilmiy maqolalar to‘plami. -Namangan, 2009. –B.50-53. 10. Rakhmatova M.D., Mamatkulova M.N., Khidyrova N.K., Khodjaniyazov Kh.U., Mukarramov N.K. Accumulation dynamics of polyprenols in Alcea nudiflora: identification and comparative HPTLC analisis // International journal of Science and Research Metohodology // Human Journals (India). -2016. -V4. -№4. –P.82-91. 11. Sirov V.N., Vays Ye.V., Raxmatova M.J., Xidirova N.K., Shaxidoyatov R.X., Xushbaktova Z.A.. Rezultati eksperimentalnogo izucheniya immunotropnogo deystviya poliprenolov, videlennix iz Alcea nudiflora. Xim.farm.jurnal.T.50, №1, str.24-27.2016. Moskva.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.