•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The thesis describes the results of research to improve the coordination and physical training of wrestlers aged 10-12.

First Page

421

Last Page

426

References

1. O‘zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risidagi qonuni (yangi tahriri). -T, 2000 , 26 may. 2. Abdullayev A.,Xonkeldiyev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Toshkent-2005, 3. Ivankov Ch.T. i dr. Kompleks metodik dlya sovershenstvovaniya upravleniya sportivnoy podgotovki borsov /Metodicheskoye posobiye - Tashkent, 1991, 52s. 4. Kerimov N.A. Skorostno-silovaya podgotovka dzyudoistov i borsov volnogo stilya/Metodicheskiye rekomendatsii. -T, 1990, 20 s. 5. Kerimov F.A. «Sport kurashi nazariyasi va usuliyoti» Toshkent, 2005y 6. Matveyeev L.P. Osnovi obshey teorii sporta i sistemi podgotovki sportsmenov. – Kiyev: Olimpiyskaya literatura, 1999. – 318 s. 7. Platonov V.N. Podgotovka kvalifitsirovannix sportsmenov. - M.: FiS, 1986. 8. Bakarinov Yu.M. Osobennosti oriyentatsii vo vremeni v usloviyax vozdeystviya vestibulyarnix nagruzok: Avtoref. dis. ... kand. ped. nauk / Yu.M. Bakarinov. Kalinin, 2009. 17 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.