•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article describes the essence of the concepts of "development", "formation", "professional development". The problem of professional development of heads of preschool education institutions is described. Factors influencing the professional development of preschool leaders have been studied in the process of professional development

First Page

365

Last Page

369

References

1) Vesnin, V.R. Prakticheskiy menedjment personala [Tekst] / V.R. Vesnin. - M.: Yurist, 2003. - 495 s. (2) Derkach A.A. Akmeologiya : lichnostnoye i professionalnoye razvitiye cheloveka [Tekst] / V 2 ch. Ch. 2. Akmeologicheskiye osnovi upravlencheskoy deyatelnosti / A.A. Derkach. - M.: RAGS, 2000. - 536 s. 3) Zeyer E.F. Konsepsiya stanovleniya pedagoga professionalnoy shkoli [Tekst] / E.F.Zeyer // Psixologiya stanovleniya pedagoga professionalnoy shkoli / Pod red. Zeyer Ye.F. - Yekaterinburg: UGPU, 1996. - 148 s. (4) Odegov, Yu.G. Upravleniye personalom [Tekst] / Yu.G. Odegov, N.V. Juravlev. - M. : Finstatinform, 1997. - 878 s. (5) Platonov K.K. Psixologiya [Tekst] : uchebnoye posobiye / K.K. Platopov, G.G. Golubev. - M.: Visshaya shkola, 1977. - 247 s. (6) Psixologo-pedagogicheskiy slovar dlya uchiteley i rukovoditeley obsheobrazovatelnix uchrejdeniy [Tekst] / sost. V.A. Mijerikov. — Rostovna-Donu: Feniks, 1998. - 544 s. (7) Slobodchikov V.I. Psixologiya razvitiya cheloveka [Tekst] / V.I. Slobodchikov, Ye.I. Isayev. - M.: Shkolnaya pressa, 2000. - 416 s. (8) Sovremenniy slovar po pedagogike [Tekst] / Sost. Ye.S.Rapatsevich. - Minsk: Sovremennoye slovo, 2001. - 928 s. (9) Filosofskiy ensiklopedicheskiy slovar. - M.: Infra - M, 1997. - 576 s. (10) Shiyanov Ye.N. Razvitiye lichnosti v obuchenii [Tekst] / Ye.N. Shiyanov, I.B.Kotova. - M.: Akademiya, 1999. - 288 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.