•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article talks about the tools, factors, educational games for the development of students ' speaking skills in teaching German in higher education. The content of the qualifications and skills that are put on the students in the teaching of the German language, the tools used in the formation of the culture of speech, the methods for the development of oral speech competence are analyzed.

First Page

336

Last Page

340

References

1.Birlashgan Millatlar Tashkilotining «XXI asrning Oliy ta’limi: yondashuvlari va amaliy choralari» Butunjahon deklaratsiyasi (1998 y.), SEFR. Leanihg, teaching, assessment. Language Policy Uhit, Strasbaurg. - 244 R. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha «Harakatlar strategiya» to‘g‘risidagi Farmoni; O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2017. 6-son, 70-modda. 3. „Chet tili“ (nemis tili) fanidan o’quv-uslubiy majmua.UrDU 2015. –B. 5. 4. Murtazayeva N. Chet tili o‘qitish metodikasining rivojlanish mazmuni. Mag.diss. – T., 2009. –B. 9. 5. Qo‘ng‘urov R. va boshq. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – T., 1992. –B. 56-58.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.