•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Given the article expresses the methods of using historical, scientific, artistic works in learning AlisherNavoi’s personality and they can be used in literature classes and outclass events.

First Page

231

Last Page

235

References

1. Karimov I. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. - T.: Ma’naviyat, 2008. - 176b. 2. A’zamov A. She’riyat dahosi - Olloh in’omi. - “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” , 2001, 2 fevral. 3. Oybek. Navoiy: Roman. - T.: O‘qituvchi, 1985. - 421b. 4. Sayyid, Sirojiddin. Vatan abadiy: She’rlar, tarjimalar. T.: - Sharq , 2001. – 256 b. 5. Xondamir. Makorimul axloq. - T.: G‘afur G‘ulom nomidagi badiiy adabiy nashriyoti , 1967. 6. Sulton, Izzat. Navoiyning qalb daftari: Buyuk shoirning hayoti bilan ijodi o‘zining va zamondoshlarining tasvirida // Mas’ul muharrir Naim Karimov. - 3- to‘ldirilgan va tuzatilgan nashri. - T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010. – 376 b. 7. El desa Navoiyni ... (Hazrat Mir Alisher Navoiy haqida rivoyatlar) . – T.: Cho‘lpon, 1991. - 160 b. 8. Ibratli hikoyatlar va xislatli hikmatlar. // Nashrga tayyorlovchilar A.Tilavov, I.Saydullayev. - T. : “Sano - standart” nashriyoti, 2016. - 520b. 9. Qayumov Aziz. Alisher Navoiy (Shoir hayoti va ijodi haqida lavhalar). –T., 1976. - 160 b. 10. Muxtor, Omon. Navoiy va rassom Abulxayr: Romanlar. - T.: Sharq, 2006.-244 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.