•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is devoted to the analysis of mythological representations of Uzbeks about the type of peri. Based on the analysis of ethno-folklore materials, the symbolic and ritual functions of this mythical type in shamanistic ritual folklore are revealed.

First Page

142

Last Page

150

References

1.Snesarev G.P. Relikti domusulmanskix verovaniy i obryadov u uzbekov Xorezma. ‒ M.: Nauka, 1969. ‒ S.28. 2.Djabbarov I., Drevyanskaya G. Duxi, svyatie, bogi Sredney Azii. – Toshkent: Uzbekistan, 1993. – S.64. 3.Litvinskiy B.A. Semantika drevnix verovaniy i obryadov pamirsev // Srednyaya Aziya i yee sosedi v drevnosti srednevekovya. – M., 1991. – S. 94. 4.Sarimsoqov B. Epik janrlar diffuziyasi // O‘zbek folklorining epik janrlari. ‒ Toshkent, 1981. ‒ B.139; Jalolov G‘. O‘zbek folklorida janrlararo munosabatlar. ‒ Tooshkent: Fan, 1979. ‒ B.104; Egamov X. Sovet Sharqi turkiy xalqlari ertakchilik an’analari aloqalari tarixidan ocherklar. ‒ Toshkent: O‘qituvchi, 1980. ‒ B.157. 5.Mifi narodov mira. T.2. – M., 1992. – S.287. 6.Sarimsoqov B. Epik janrlar diffuziyasi... – B.139. 7.O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Folklor arxivi. Inv. №1713/22. 8.O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Folklor arxivi. Inv. №1713/4. 9.O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Folklor arxivi. Inv.№1315/1. –B.89. 10.Malika ayyor (doston). O‘zbek xalq ijodi. – Toshkent, 1988. – B.7-9. 11.Oltin beshik (ertaklar). O‘zbek xalq ijodi. ‒ Toshkent, 1988. ‒ B.141. 12.Rempel L.I. Sep vremen: Vekovie obrazi i brodyachiye syujeti v iskusstve Sredney Azii. – Toshkent, 1987. – S.32. 13.Sokolova Z.P. Kult jivotnix v religiyax. – M.: Nauka, 1972. – S.34-37. 14.Sokolova Z.P. Ko‘rsatilgan asar. – B.9-42. 15.Oltin beshik... – B.30-31. 16.Mamayev M.M. O nekotorix mifologicheskix i folklornix obrazax v srednevekovom dekorativno-prikladnom iskusstve Dagestana // Problemi mifologii i verovaniy narodov Dagestana. – Maxachkala, 1989. –S.106. 17.Mifi narodov mira. T.2. – M., 1992. – S.438. 18.Rempel L.I. Sep vremen… – S. 54. 19.Belenitskiy A.M. Iz istorii kulturnix svyazey Sredney Azii i Indii v rannem srednevekove // Kratkiye soobsheniye Instituta arxeologii. – M. 1964. ‒ Vip. 98.– S.38- 39; Rempel L.I. Iskusstvo srednego Vostoka // Izbrannie trudi po istorii i teorii iskusstv. – M., 1978. – S. 44; Darkevich V.P. Svetskoye iskusstvo Vizantii. – M., Nauka, 1975. – S.194-197. 20.Rempel L.I. Sep vremen... – S. 54-57. 21.Gulnor pari (doston). O‘zbek xalq ijodi. – Toshkent, 1974. ‒ B.43. 22.Snesarev G.P. Relikti… – S. 28. 23.Direnkova N.P. Kult ognya u altaysev i teleut // Sbornik muzeya arxeologii i etnografii. T.4. – L., 1927. – S. 63-64, 66-71.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.