•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

the article analyzes the importance of Science in the development of society as a social institution, modern functions of its development, the role of intelligence in the perfection of Science and personality.

First Page

127

Last Page

133

References

1.Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-tom. –T.: O‘zbekiston. 2017. B- 173 2.Qosimov E.U. Donolikka yetaklovchi so‘zlar. –T.: Turon-iqbol. 2006. B- 73. 3.Barkamol avlod orzusi. –T.: Sharq. 1999. B- 144 4.Haqiqiy manzaralari. 96 mumtoz faylasuf. –T.: Yangi asr avlodi. 2009. B- 197 5. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. –T.: O‘zbekiston. 2-tom. B- 456 6.Qasos ul-anbiyo (Payg‘ambarlar qissasi). Sino. Ilmiy jurnal. 2011 Bahor-yoz-kuz- qish. B-108-109 7.Xayrullayev M.M. Uyg‘onish davri va Sharq mutafakkiri. –T.: O‘zbekiston. 1971. B- 87 8.Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. –T.: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti. 1993. B- 140-150 9.Al-Farabi. O razume i nauke. Alma-Ata. Nauka. 1975. S.11 10.Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. –T.: Xalq merosi. 1993. B- 21-22 11.Karimov I.A. Yuksak man’aviyat – yengilmas kuch. –T.: Ma’naviyat. 2008. B- 121-122

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.