•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article presents the results of studies of the processes of formation of the crosslinked structure of chlorosulfonated polyethylene. The compatibility of chlorosulfonated polyethylene and phosphorus with nitrogen-containing epoxy oligomers of the SED-1 brands was studied. The main characteristics of materials based on mixtures of these polymers with different component ratios are determined.

First Page

34

Last Page

38

References

1.Xuzaxanov, R.M. Razrabotka antikorrozionnix materialov dlya zashiti vozduxovodov i ventilatorov/R.M. Xuzaxanov, R.M. Garipov, A.A. Yefremova// Vestnik Kazan. texnol. un-ta. - 2010. - №9. – S.262-266 2. Kochnova, Z.A. Epoksidnie smoli i otverditeli: promishlennie produkti/ Z.A.Kochnova, Ye.S.Javoronok, A.Ye. Chalix. - M.: OOO«Peynt-Media», 2006. – 200 s. 3 Makarov, V.G. Promishlennie termoplasti: Spravochnik/ V.G. Makarov, V.B. Kaptenarmusov. – M.:ANO «Izdatelstvo «Ximiya», «Izdatelstvo «KolosS», 2003. - 208 s. 4. Sumenkova, O.D. Razrabotka kompozitsionnix materialov na osnove epoksidnogo oligomera s reguliruyemimi ekspluatatsionnimi svoystvami. Diss. kand. xim. nauk. – M., 2004. 5. Melnikov, I.A. Lakokrasochnie materiali / I.A. Melnikov. ‒ LitRes, 2011. ‒ 46s. 6. Kalinina, N.K. Atmosferostoykiye kompozitsionnie materiali na osnove xlorsulfirovannogo polietilena, modifitsirovannogo kremniyorganicheskimi i metalloorganicheskimi soyedineniyami / N.K. Kalinina, Arkar So, S.I. Mishkin, N.V. Kostromina, V.S. Osip-chik// Plasticheskiye massi. ‒2010. ‒ №10. ‒ S. 20-24.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.