•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The coefficient of expansion and strength characteristics of the expanded layer of fire-retardant coatings for fire protection of metal elements and structures are determined.

First Page

29

Last Page

34

References

1. Filimonov V.P. Tendensii razvitiya rinka materialov dlya passivnoy ognezashiti / V.P. Filimonov // Pojarovzrivobezopasnost. – 2003. – № 4. 2. Belikov A.S. Teoreticheskoye i prakticheskoye obosnovaniye snijeniya goryuchesti i povisheniya ognestoykosti stroitelnix konstruksiy za schet primeneniya ognezashitnix pokritiy / Belikov A.S. — Dnepropetrovsk : Gaudeamus, 2000. – 196 s. 3. Sivenkov A.B. Sredstva ognezashiti derevyannix i metallicheskix konstruksiy / A.B. Sivenkov // Protivopojarnie i avariyno-spasatelnie sredstva. – 2004. – №3. – S. 54. 4. Smotrova S.A. Analiz vibropogloshayushix svoystv polimernix materialov s selyu vozmojnogo ix primeneniya v konstruksiyax dempferov i dinamicheski podobnix modeley // Plastmassi. – 2002. – № 3. – S. 39-45. 5. Berezovskiy A.I. Issledovaniye dinamicheskix mexanicheskix i vibropogloshayushix svoystv epoksiuretanovix sostavov dlya ognevibrozashiti metallicheskix izdeliy// Pojarnaya bezopasnost: teoriya i praktika. – 2012, vip. 10. s. 18-27. 6. Tager A. A. Fiziko-ximiya polimerov / A. A. Tager – M. : Nauchniy mir, 2007. − 576 s. 7. Yakovleva R.A. Vliyaniye kointerkalirovannix soyedineniy grafita na pokazateli ognezashitnix svoystv vspuchivayushixsya ognezashitnix kompozitsiy / R.A. Yakovleva, Ye.Yu. Spirina, Yu.V. Popov [i dr.] // Nauchniy vestnik stroitelstva. – Xarkov: XGTUSA, – 2010. – Vip. 59. – S. 259−263.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.