•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The Present article deals with the problems of analyzing the lingvocultural conditions of borrowing and using the barbarisms. Barbarisms are foreign words and phrases borrowed from often words beyond the requirements of the language norm. The barbarisms are used in the language to denote objects which exist in the recipient language, but for some communicative reasons barbarisms are used instead of the words existing in the recipient language.

First Page

507

Last Page

512

References

1.Axmanova O.S. Slovar lingvitichiskiy terminov. – M.: Se., 1966. 2.Reformatitskiy V.V. Vvedeniye yazikoznaniye. – M. Prosvesheniye, 1967. 3.Churyakalova YE.O. Amerikalizmi v britanskim I ruskom gazetom stile : AKD – M., 2004. 4.Novikova T.V. Anglo-amerikanskiy zaimstvovaniya-varvarizmi v sovremennom angliyskom yazike : AKD Sankt-Peterburg, 2003. 5.Semenova N.I. O nekotorik problemi zaimstvovaniya stov v Russkom yazike. M. 2009. 6.Serebrennikov B.A. (red) Rol chelovecheskogo faktora v yazike. M., Nauka, 1988. s. 128. 7.Smirnitskiy L.I. Leksikologiya angliyskogo yazika, M., 2008. 8.Kubryakova E.S. Yazik i znaniye. M., 2006. 9.Yazykovaya nominatsiya. Part I. Obshiye voprosy. – M.: Nauka, 1976. 10. Yazykovaya nominatsiya. Part II. Vidy naimenovaniya. – M. Nauka, 1977. 11.Meshkov A.V. Slovobrazovaniye v analiyskom yazyke. – M. Nauka, 1983.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.