•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article offered to learn the dual degree program’s best practices through the method of benchmarking. The steps of implementation the benchmarking process is highlighted

First Page

503

Last Page

507

References

(Technical assistance mission) tashkil etilmoqda (dl.erasmusplus.uz). Benchmarking amaliyotini ishga solgan holda bir qator oliy ta’lim muassalari kelishuv asosida ish jarayonin o‘zaro o‘rganib borishi qo‘shma dasturlarni yanada samarali va mazmunli tashkil etishga muhim turtki bo‘ladi. Komponentlar bo‘yicha olib borilayotgan ish faoliyati holatini baholash bosqichi: 1. Ishchi guruhni aniqlash 2. Komponentlar bo‘yicha mavjud holatlarning ma’lumotlarini tayyorlash 3. Talaba va o‘qituvchilar bilan suhbat tashkil etish Komponentlar bo‘yicha muammolar va hal qilinishi zarur masalalarni aniqlash bosqichi: - A’zolar o‘rtasida seminar trening tashkil etiladi, - Muammolar, masalalar va to‘siqlar tahlil etiladi, - Xorijiy tajribalar tahlil etiladi, - Har bir ishtirokchi OTMdagi holatlar qiyosiy tahlil etiladi. Ilg‘or tajribalarni aniqlash bosqichi: 1. Ilg‘or tajribalar ya’ni “Benchmark”larni aniqlash va ularni ilg‘or ekanligini asoslash, 2. Xorijiy manba’larning tahlili va qiyosiy natijalarini aniqlash, 3. Barcha ishtirokchilar bilan yakuniy hulosaga kelish jarayoni. Ilg‘or tajribalarni amaliyotga joriy etish bosqichi - Kelishilgan ilg‘or tajribalarni amaliyotga qo‘llash jarayonini olib borish, - Ish jarayoni bo‘yicha seminar tashkil etish. Joriy etilgan tajribalarni natijadorligi va ta’sirchanligini baholash bosqichi - Yutuq va kamchiliklar tahlili, - Erishilgan yutuqlarni davomiyligini ta’minlash, - Kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish. - “Davomiy yaxshilanish” (Continuous improvement) muhitini yaratish.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.