•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The special feature of the pedagogical physical education lessons and social pedagogy is in bringing up youth military men under the notion of national military patriotism and growing this notion in their hearts.In this field,the colorfulness of the modern ideas which are relative to thought types of upbringing play a special role.

First Page

498

Last Page

503

References

8. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. –Farg’ona: 2001. - 279 b. 9. Arslonova M.A. Ta’lim jarayonida harakatli o‘yinlardan foydalanish. Ped.fan.nom. diss.... Avtoref. –Toshkent: 2009. -22 b 10. Barkamol avlod orzusi. / Tuzuvchilar: Qurbonov Sh., Saidov X., Ahliddinov R. – Toshkent: Sharq, 1998. -184 b. 11. Ismoilov T. Boshlang’ich sinflarda jismoniy tarbiya sog’lomlashtirish tadbirlari. // Uzluksiz ta’lim tizimi asosida jismoniy tarbiyaning uzviyligi va pedagogik kadrlarni tayyorlash muammolari: Respublika ilmiy-nazariy va amaliy anjuman materiallari. – Toshkent: 2008. - B.198-199. 12. Usmonxo‘jaev T.S. Maktabda jismoniy tarbiya darslari. Fan-sportga. – Toshkent: 1998. №1, 42-44 b. 13. Safo Ochil, Redjaboev A.D. Tarixiy va xarbiy an’analarning yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi roli va ahamiyati. 14. Redjaboyev A., Karimov A. Harbiy xizmatga chaqiruv yoshidagilar xarbiy-kasb yo‘nalishi olishlarining dalzarb muammolari. 15. Akmalov A., Redjaboyev A. Milliy mafkura: Vatan himoyasi. Milliy istiqlol g’oyasi targ’ibotining ilmiy asoslari. Resp. ilm. amal. konf. mat. Toshkent, 2002. 16. Radjaboyev A.D. Yoshlarni milliy istiqlol g’oyasi asosida harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning pedagogik omillari, vositalari va tamoyillari. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablari asosida harbiy xizmatchilarni kasbiy tayyorgarligi va g’oyaviy tarbiyasining dalzarb muammolari. Resp. ilm. naz. anj. mat. Toshkent. 2003 yil, 10-dekabr.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.