•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article considers the importance of emotional environment in young children’s foreign language lessons and the organization of appropriate emotional conditions in the classroom, and the use of effective emotional stimulus to stimulate children's interest in foreign language.

First Page

461

Last Page

466

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi . – T.: O‘zbekiston,1992. – 48 b 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11. 12. 2012 yildagi “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori. 3. O‘zbekiston Respublikasining 2013 yil 8-maydagi “Uzluksiz ta’lim tizimining chet tillar bo‘yicha davlat ta’lim standarti”. Barcha ta’lim bosqichlari bitiruvchilarining chet tili bo‘yicha tayyorgarlik darajasiga qo‘yiladigan talablar 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2017 — 2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2016 yil 29 dekabrdagi PQ-2707-son 5. Qurbonov Sh., va boshqalar. Barkamol avlod orzusi (“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”ni amalga oshirish borasidagi publitsistik muloxazalar). –T.: Sharq, 1998. 6. Xalilova Sh., Nasirov A. va b. Boshlang‘ich sinflarda chet tilini o‘qitishni jadallashtirish metodikalarini yaratish va joriy etish. Loyiha, – T., 2015 7. Xalilova Sh.T., Ro‘zmetova M.Sh., Nosirov A va.b “Boshlang‘ich sinflarda chet tilini o‘qitishning psixologik asoslari va samarali texnologiyalari”. Toshkent 2015 y. OzPFITI nashriyoti. UO‘K: 075.1 KBK: 74.268. 71. H-70.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.