•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The authors consider the features of the modern geography lesson from the standpoint of an activity approach.

First Page

401

Last Page

406

References

1. Dushina I.V., Belovolova Ye.A., Tamojnyaya Ye.A., Pyatunin V.B. Uchitelyu o novix podxodax k planirovaniyu uroka geografii v usloviyax vvedeniya obrazovatelnix standartov novogo pokoleniya // Geografiya v shkole. 2012. № 3. S. 29-38. 2. Krilova O.N., Mushtavinskaya I.V. Novaya didaktika sovremennogo uroka v usloviyax vvedeniya FGOS OOO. – SPb.: KARO, 2014. 3. Suslov V.G. Sovremenniy urok geografii kak metodicheskaya sistema // Geografiya v shkole. 2019. № 1. S. 23-26.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.