•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article is devoted to the study of the derivational meaning of the deminаtives in modern Russian. According to the author, the demagogical meaning is one of the semantic dominants in the Russian national linguistic picture of the world.

First Page

355

Last Page

359

References

1. Lomonosov M.Yu. Rossiyskaya grammatika. – M., 1983. 2. Grammatika russkogo yazika. T.1./Pod red. V.V. Vinogradova – M., 1953. 3. Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo yazika. – M.: Nauka, 1870. 4. Russkaya grammatika. T.1. /Pod red. N.Yu. Shvedovoy. – M.: Nauka, 1980. 5. Zinin Ye.O. Russkiye deminutivi v obshevariologicheskom aspekte: Diss. ... kand. filol. nauk. – Tashkent, 2008. 6. Lingvisticheskiy ensiklopedicheskiy slovar /Pod red. V.N. Yarsevoy,. – M.: Sov. ensiklopediya, 1990. 7.Apresyan Yu.D. Znacheniye i ottenok znacheniya (Izvestiya AN. Otdeleniye literaturi i yazika. - M., 1974. - T. XXXII. Vip. 4. 8. Tokarev G.V. K voprosu o tipologii kulturnix konnotatsiy // Filologicheskiye nauki. – Volgograd, 2003. – № 3. 9. Ionova S.V. Kognitivniy podxod k issledovaniyu tekstovoy emotivnosti // Vestnik VolGU. Ser.2: Filologiya. Jurnalistika. – Volgograd, 2000. - Vip.5. 10. Vejbitskaya A. Yazik. Kultura. Poznaniye: Per. s angl. / Otv. red. i sost. M.A. Krongauz. - M.: Russkiye slovari, 1996. 11. Kornilov O. A. Yazikovie kartini mira kak proizvodnie natsionalnix mentalitetov. - 2-ye izd., ispr. i dop. - M.: CheRo, 2003. 12. Saveleva L.V. Etnoyazikovaya kartina mira po dannim russkogo yazika i yego istorii. //Sovremenniy russkiy yazik: leksikologiya, frazeologiya, leksikografiya. Xrestomatiya. – SPb., 2002. 13. Nikitina S.Ye. Ustnaya narodnaya kultura i yazikovoye soznaniye. - M.: Nauka, 1993.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.