•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The methodological functions that are common in phrasemes of the Uzbek language are general and constant in both literary and prose texts, and are directly related to specific categorical features of the phraseme. Some works on the study of language and artistic style also consider the methodological possibilities of phrasemes along with other visual means of the language. The article analyzes the methodological meanings of phrasemesusing examples from literary works, their methodological differentiation, methodological branch, as well as the phenomenon of synonyms between them.

First Page

324

Last Page

330

References

1. Axmanova O.S. Slovar lingvisticheskix terminov. – M.: Sov. ensiklopediya, 1969. – S. 523-524; Shaxovskiy V.I. Emotivniy komponent znacheniya slova i metodi yee opisaniya. – Volgograd, 1983. –S. 12-14; Sternin I.A. Leksicheskoye znacheniye slova v rechi. – Voronej: Izd-vo Voronejskogo un-ta, 1985. – S. 70-78 va boshqalar. 2. Goverdovskiy V.I. Istoriya ponyatiya konnotatsii // NDVSH «Filologicheskiye nauki», 1979. № 2. –S. 83-86; Sternin I.A. Leksicheskoye znacheniye slova v rechi. – Voronej: 1985. –S. 89-93; Shaxovskiy V.I. Kategorizatsiya emotsiy v leksiko- semanticheskoy sisteme yazika. – Voronej, 1987. –S. 12-14; Shaxovskiy V.I. Emotivniy komponent znacheniya slova i metodi yee opisaniya. – Volgograd, 1983. – S. 18-37 va boshqalar. 3. Aznaurova E.S. Ocherki po uslubiye slova. – Tashkent, Fan, 1973. – S. 88. 4. Qilichev E. Badiiy tasvirning leksik vositalari. – Toshkent: Fan, 1982. –B. 10. 5. Mirtojiyev M. O‘zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2010. –B. 40- 42. 6. Vinokur T.G. Zakonomernosti stilisticheskogo ispolzovaniya yazikovix yedinis. – M.: Nauka, 1980. –S. 42. 7. Shmelev D.N. Problemi semanticheskogo analiza leksiki. –M.: Nauka, 1973. – S. 13. 8. Vinokur T.G. O soderjanii nekotorix stilisticheskix ponyatiy // Stilisticheskiye issledovaniya. – M.: Nauka, 1972. – S. 14. 9. Arnold I.V. Uslubiya sovremennogo angliyskogo yazika. –M., Prosvesheniye, 1990. – S. 108-114. 10. Bu haqda qarang: Kojin A.N., Krilova O.A., Odinsov V.V. Funksionalnie tipi russkoy rechi. – M.: Visshaya shkola, 1982. – S. 32-34. 11. Bu haqda qarang: Begmatov E., Boboyeva A., Asomiddinova M. Adabiy norma va nutq madaniyati. – Toshkent: Fan, 1983. – B. 11-13; Begmatov E. Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. –Toshkent: Fan, 1985. – B. 116-125. 12. Fedorov A.I. Frazeologizm kak ekspressivno-stilisticheskaya yedinitsa yazika // Voprosi uslubiyi (sbornik nauchnix trudov). Vipusk 12. – Saratov: Izd-vo Saratovskogo un-ta, 1977. – S. 26.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.