•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article deals with issues of combinatorial-component and functionalsyntactic analysis of terminological units and different points of specialists on this field.

First Page

309

Last Page

316

References

1. Budagov R.A. Chto takoye razvitiye i sovershenstvovaniye yazika? – M.: Nauka, 1977- S.76. 2. Yarseva V.N. Razvitiye natsionalnogo literaturnogo angliyskogo yazika. M., 1964.- S.122. 3. Ufimseva A.A. Slovo v leksiko-semanticheskoy sisteme yazika. –M. Nauka,,1974 - S. 13. 4. Shadmanov K. Osobennosti angliyskoy filosofskoy misli i leksiki XIV-XVII vekov. T.: TFI, 2003.- S. 66. 5. Donskoy V.F. Glagolnie frazeologicheskiye yedinitsi, oboznachayushiye nachalo i kones jizni cheloveka v yazike novoangliyskogo perioda: Avtoref.dis…kand.filol.nauk. –M., 1977. –S. 23. 6. Krasilnikova M.S. Proisxojdeniye, semanticheskaya struktrua i nekotorie sintagmaticheskiye svyazi angliyskix imen sushestvitelnix literaturno-knijnogo xaraktera: Avtoref.dis…kand.filol.nauk. – M., 1978. – S. 16. 7. Vinogradov V.V. Leksikologiya i leksikografiya. Izbr.trudi. – M.: Nauka, 1977 - S. 312. 8. Ufimseva A.A. Slovo v leksiko-semanticheskoy sisteme yazika. – M. Nauka, 1968. - 1980 – S. 580. 9. Ufimseva A.A. Slovo v leksiko-semanticheskoy sisteme yazika. –M. Nauka, 1968. – S. 251. 10. Yarseva V.N. Razvitiye natsionalnogo literaturnogo angliyskogo yazika. –M.: Nauka. 1969 – S. 95. 11. Barxudarov G.S. O znachenii i zadachax nauchnix issledovaniy v oblasti terminologii//Lingvisticheskiye problemi nauchno-texnicheskoy terminologii. – M.: Nauka, 1980. –S.10. 12. Shadmanov K. Osobennosti stanovleniya i razvitiya angliyskoy filosofii Vozrojdeniya (kategorialno-ponyatiyniy aspekt): Dis. d-ra filos.nauk.–T., 2006. 13. Halliday M.A. Langunage as Social Semiotic.- L., 1989. –P.157. 14. Savory T.H. The Language of Science: its growth, character and usage. –L., 1967. –P.51 15. Barxudarov G.S. O znachenii i zadachax nauchnix issledovaniy v oblasti terminologii//Lingvisticheskiye problemi nauchno-texnicheskoy terminologii. – M.: Nauka, 1980 –S. 12. 16. Krasilnikova M.S. Proisxojdeniye, semanticheskaya struktrua i nekotorie sintagmaticheskiye svyazi angliyskix imen sushestvitelnix literaturno-knijnogo xaraktera: Avtoref.dis…kand.filol.nauk. – M., 1978. –C.16.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.