•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article, it is tried to open more the philosophical significance of national upbringing and main characteristics of our national model in the process of analyzing in terms of education system.

First Page

231

Last Page

235

References

1. Yusupov E, Yusupov O‘. Oila – ma’naviyat bulog‘i. – T.:, Ma’naviyat, 2003, B.18 2. Tulenov J., G‘ofurov.Z. Falsafa. Oliy o‘quv yurtlari uchun.- T.: O‘qituvchi, 1997, B.294 3. Mahkamov U. Axloq-odob saboqlari.- T.: Fan, 1994, B.72 4. Xolmatova M. Oilaviy munosabatlar madaniyati va sog‘lom avlod tarbiyasi.- T.: O‘zbekiston, 2000, B.174 5. Avloniy Abdulla. Turkiy Guliston yoxud ahloq.- T.: O‘zbekiston, 1992 yil, B.15-16 6. Milliy istiqlol g‘oyasini xalqimiz ongiga singdirish, omillari va vositalari.- T.: Ijod dunyosi nashriyot uyi, 2002 yil, B.7 7. Abu Xamid Muhammad al-G‘azzoliy. Oxiratnoma. -Buxoro, 1992 yil B. 18 8. Barkamol avlod orzusi.- T.: Sharq nashriyot matbaa konserni bosh tahririyati. -T.: 1999 yil, B. 12

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.