•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this paper, we will study the solution of one boundary problem for equation of the third order with divisible characteristic in three dimensional space. We have found conditions of uniqueness and existence of the solution.

First Page

20

Last Page

31

References

1. Yuldashev T.K. Obratnaya zadacha dlya odnogo integro-differentsialnogo uravneniya Fredgolma v chastnx proizvodnx tretego poryadka // Vestn. Sam.gos. texn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, - Samara, 2014. - № 1(34). - C.56-65. 2. Apakov Yu.P. K teorii uravneniy tretego poryadka s kratnmi xarakteristikami. – T.: «Fan va texnologiya», 2019, 156 str. 3. Apakov Yu.P. Reshenie kraevx zadach dlya uravneniya tretego s kratnmi xarakteristikami metodom razdeleniya peremennx // Uzbekskiy matematicheskiy jurnal. - Tashkent, 2007. - № 1.- S.14-23. 4. Apakov Yu.P. Kraeve zadachi dlya parabolo-giperbolicheskogo uravneniy v konechnoy prizmaticheskoy oblasti trexmernogo prostranstva // Tez. dokl. Vsesoyuznoy shkol molodx uchenx. «Funktsionalne metod v prikladnoy matematike i matematicheskoy fizike» 2-chast, -Tashkent, ToshDU.1988. -S. 5. Apakov Yu.P. O nekotorx nelokalnx zadachax dlya parabolo-giperbolicheskogo uravneniya v trexmernom prostranstve // «Pryame i obratne kraeve zadachi matematicheskoy fiziki» .- Toshkent, Fan, 1987,-S. 80-95. 6. Tixonov A.I., Samarskiy A.A. Uravneniya matematicheskoy fiziki. M.: Nauka. 1972. 736 str. 7. Ilin A.M., Shishmarev I.A. O svyazi mejdu klassicheskimi i obobshennm resheniyami zadachi Dirixle i zadachi na sobstvennoy znacheniya // Dokl. An SSSR. 1959. T.126. № 6. -S. 1176-1179.

Erratum

???????

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.