•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article gives you a brief overview on knife making. History of the knife. Types of knives and ancient regions of Uzbekistan where knives were found. Knife making technology

First Page

157

Last Page

161

References

1. Karimov I. Uzbekistan XXI asr busagasida. Xavfsizlikka taxdid, barkarorlik shartlari va taradiyot kafolatlari. - T.: O'zbekiston, 1997. 2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Xunarmandchilikni yanada rivojlantirish va xunarmandlarni har tomonlama qo’llab - quvvatlash chora tadbirlari to’g’risida”. // Xalq so’zi. 2017 yil 21 no’yabr № 234 (6928) soni. 3. Esonov Z. Farg'ona vodiysi hunarmandlarining pirlar bilin bog'liq e'tiqodiy qarashlari // FarDU axborotnomasi, 2019. № 5. 4. Zoxidov N. M. “Yog‘ochsozlik va metal bilan ishlash” (o‘quv qo‘llamna). – T.: “Voris”, 2007.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.