•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article presents material on comparing data on the state of hydromorphic soils of the Mingbulak district in those distributed in the northern part of Central Fergana and it is established that as a result of their development and irrigation the last 40-45 years, changes have occurred in the main soil groups and their mechanical composition. In 1971, the solonchak complex in the Mingbulak district occupied 42.2% of the total land area, and now, as a result of their agricultural use, hydromorphic soils of weakly and medium salinity have formed on the site of solonchaks.

First Page

127

Last Page

134

References

1. Maqsudov A. Pochv TSentralnoy Fergan. –Tashkent, 1979.120 s. 2. Qo'ziev R., Abduraxmonov N.Yu., Ismonov A.J. va boshqalar Davlat er kadastrini yuritish uchun tuproq tadqiqotlarini bajarish va tuproq kartalarini tuzish bo'yicha yo'riqnoma. -Toshkent, 2013. 3. Qo'ziev R., Sektimenko V.Ye., Ismonov A.J. O'zbekiston tuproq qoplamlari atlasi. Toshkent. 2010, - 48 bet. 4. Ismonov A.J., Parpiev G.T., Kalandarov N.N., Mamajanova O'.X., Turdaliev J. Sovremennoe sostoyanie oroshaemx pochv pustnnoy zon Ferganskoy dolin. Uzbekskiy biologicheskiy jurnal AN UzR, 2015. № 2. – str. 46-49. 5. Mualliflar jamoasi. Farg'ona vodiysi sug'oriladigan tuproqlarining xossalari, ekologik-meliorativ holati va mahsuldorligi. TAITI. Monogrfiya. Toshkent, 2017. 328 bet. 6. Teshaev Sh., Xoliqov B., Qo'ziev R., Abduraxmonov N., Ismonov A., Mansurov Sh., Iminov A., Rasulova F., Xakimov R., Saimnazarov Yu., Sattorov M. // Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari tuproqlari holati hamda unumdorligi past erlarda qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish va etishtirish agrotexnologiyalari bo'yicha tavsiyalar. TAITI. Ilmiy nashr. Toshkent, 2017.-72 bet. 7. Ismonov A.J., Abduraxmonov N.Yu., Qalandarov N.N. Mingbuloq tumani sug'oriladigan tuproqlarining holati va ular unumdorligini saqlash va oshirishga doir tavsiyalar. “O'zR Fanlar akademiyasi Asosiy kutubxonasi” Toshkent, 2019. 23 bet. 8. Qalandarov N.N. Markaziy Farg'ona shimoliy qismi sug'oriladigan gidromorf tuproqlarining holati va ularning antropogen omil ta'sirida o'zgarishi. Avtoref. b.f.f.d. (RhD). –Toshkent, 2019. 20 bet.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.