•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article provides information on the morphological structure and growth dynamics of of the seeds of Ferula foetida (Bunge) Regel.) and F.tadshikorum (Pimen).

First Page

81

Last Page

85

References

1. Nechaeva N.T., Prixodko S.Ya., Avanesov M.S. Kormovaya xarakteristika nekotorx zontichnx pustnnogo Turkmenistana i ispolzovanie ix dlya uluchsheniya pastbish // Izv. AN Turkm. SSR. 1954. Ser. biolog. 5. S. 25-31. 2. Burgin V.A., Markova L.Ye. Zimnevegetiruyushie rasteniya Uzbekistana ix ekologo-biologicheskie osobennosti. Tashkent. FAN. 1975. S. 84-89. 3. Korovin Ye.P. Rastitelnost Sredney Azii i Yujnogo Kazaxstana. M. –Tashkent. OGIZ. 1934. 497 s. 4. Vasilchenko I.T. O filogeneticheskom znachenii morfologii prorastaniya u zontichnx (Umbelliferae) // Sov. botan. 1941. 3. S. 30-40. 5. Denisova G.A. Dranitsna Yu.A. Lokalizatsiya soedineniy kumarinovogo ryada v tkanyax plod i kornya Archangelica decurrens Ldb. // Botanich. Jurn. 1963. T. 48. 12. S. 15-24. 6. Raxmankulov U. Terpenoidsoderjashie rasteniya Zapadnogo Tyan-Shanya i ix ispolzovanie. Dis. ...dokt. biol. nauk. -Tashkent. 1999. 243 s. 7. Nikolaeva M.G. K biologii prorastaniya nekotorx vidov Ferula L. // Eksperimentalnaya botanika. M. –L. 1948. T. 6. Raxmankulov U. Terpenoidsoderjashie rasteniya Zapadnogo Tyan-Shanya i ix ispolzovanie. Dis. ...dokt. biol. nauk. -Tashkent. 1999. 243 s. 7. Nikolaeva M.G. K biologii prorastaniya nekotorx vidov Ferula L. // Eksperimentalnaya botanika. M. –L. 1948. T. 6. S. 218-228. 8. Rahmonqulov U., Avalboyev O.N. O‘zbekiston kovraklari (monografiya) // «Fan va texnologiya» nashriyoti, - Toshkent. 2016. 240-B. 9. Babushkin L.N. O nekotorx sposobax opredeleniya temperaturnx pokazateley skorosti razvitiya selskogoxozyaystvennx kultur // Trud po s. –x. meteorologii. M. –L. Izd-vo gidrometeorolog. 1938. Vp. 25. S. 37-67. 10. S. Raximov,G.R. Denisova “Nekotore oobennosti podzemnx organov FERULA TADSHIKORUM M. PIMEN” (FERULAL.) Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo +AN4agrarnogo universiteta № 8 (154), 2017 87.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.