•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article highlights the issues of enhancing professionalism through the use of new pedagogical and information technologies, interactive teaching methods and innovative methods to prepare teachers with new professional qualities. The article describes how future educators who have mastered innovative techniques have the opportunity to create effective learning environments for their children, develop the skills to treat each child as an individual, and implement activities that are highly effective in pedagogical situations. Also, the teaching staff working with innovative methods to plan and organize the classroom process to stimulate students' active and critical thinking, as well as the tasks that must be followed in designing the learning process.

First Page

535

Last Page

543

References

1. Djurayev R.X., Turg‘unov S.T. Ta’lim menejmenti: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Voris, 2006. – 264 b. 2. Zvereva V.I. Organizatsionno-pedagogicheskaya deyatelnost rukovoditelya shkoli. – 2-ye izd., pererab. i dop. – M.: Novaya shkola, 1997. – 320s. 3. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Ta’lim menejmenti. – Toshkent, 2006. – 73 b. 4. Kalinin I.V. Strategiya podbora kadrov kak stilevaya xarakteristika upravlencheskoy deyatelnosti rukovoditelya:Diss. ... kand. psixol. nauk. – M., 1996. – S. 33-36. 5.Region: Upravleniye obrazovaniyem, teoriya i praktika / Pod red. P.I. Tretyakova. – M.: Novaya shkola, 2001. – 880 s. 6.Sattarov E.N., Alimov X.N. Boshqaruvmuloqoti. – Toshkent: Akademiya, 2004. – 70 b. 7. Sekun V.I. Formirovaniye individualnix strategiy organizatorskoy deyatelnosti rukovoditelya // Sotsialno-psixologicheskiye metodi prakticheskoy raboti v kollektive: diagnostika i vozdeystviy. – M., 1990. – S.180-186. 8. Tretyakov P.I., Shamova T.I. Upravleniye kachestvom obrazovaniya – osnovnoye napravleniye i razvitiye sistemi: sushnost, podxodi, problemi. Sb. Mater.nauch. sessii FPK i PPRO MPGU. – M., 2001. – 246 s. 9.Sharifxo‘jayev M., Abdullayev Yo. Menejment: Darslik. – Toshkent:Pedagog- tarbiyachilar, 2001. – 702 b. 10. Shodmonov Q.O. Oliy o‘quv yurtlari kasb ta’limi yo‘nalishi talabalarini boshqaruv faoliyatiga tayyorlash: Ped.f.n. ...diss. – Toshkent, 2008. – 153 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.