•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Oila a`zolari tomonidan bolalar oldiga qo`yiladigan talablarning birligi , o`zaro mas`uliyat va ta`sir ko`rsatishdagi uyg`unlik bola shaxsining har tomonlama rivojlanishining muhim manbai hisoblanadi

First Page

532

Last Page

535

References

1. Akramova F.A. “Oilada muomalani tashkil etish psixologiyasi” Toshkent ”Shams ASA”-2006 yil 2. Otaxo’jayev F.M.”Nikoh va uning tartibga solinishi” Toshkent “Adolat”-1999 yil 3. Karimova V. “Oila ma’rifati” Toshkent-2009 yil 4. Karimova V. “Oilaviy hayot psixologiyasi” O’quv qo’llanma Toshkent-2006 yil 5. Shoumarov G’.B. “Oila psixologiyasi” Toshkent “Sharq” -2008 yil 6. Xolmatova M “Oilaviy munosabatlar madaniyati va sog’lom avlod tarbiyasi” T.: “O’zbekiston” 2002 7. Fayzieva M, Jabborov A “Oilaviy munosabatlar psixologiyasi” T.: “Yangi asr avlodi” 2007 8. Davletshin M.G, Shoumarov G’.B, Sog’inov G’.B. “Zamonaviy o’zbek oilasi va uning psixologik xususiyatlari“ Toshkent-1993 yil

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.